Poème-France.com

Poeme : ViolViol

Jolie balade sentimentale,
Jardins, compositions florales,
Mais dans un moment d’egarement,
Contre un mur tu me pousses violement.

Tout d’abord, tes baisers sont fougueux, brulants,
Mais bientot tu me touches cruellement,
Tu arraches mes vetements,
Tu n’est plus le jeune homme craquant

Bientot je suis nue,
Personne ne passe dans cette rue,
Et toi par tes caresses erotiques,
Tu passes un moment fantastique,

Je te hurle d’arreter,
De me laisser m’en aller,
Mais deja tu presses ton sexe contre moi,
Je voudrais ne plus rien sentir de toi

Puis vite, tu finis ton petit jeu,
Tu me laisses seule au milieu,
Tu a pris mes habits,
Et puis tu est parti

Je n’avais que 14 ans,
Mais tu m’a brisée,
Plus personne nepeut m’aprocher,
J’ai trop peur d’etre violenter

°Mortelle°
°*mortelle*°

PostScriptum

°**°


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒɔli baladə sɑ̃timɑ̃alə,
ʒaʁdɛ̃, kɔ̃pozisjɔ̃ flɔʁalə,
mε dɑ̃z- œ̃ mɔmɑ̃ dəɡaʁəmɑ̃,
kɔ̃tʁə œ̃ myʁ ty mə pusə vjɔləmɑ̃.

tu dabɔʁ, tε bεze sɔ̃ fuɡø, bʁylɑ̃,
mε bjɛ̃to ty mə tuʃə kʁyεllmɑ̃,
ty aʁaʃə mε vətəmɑ̃,
ty nε plys lə ʒənə ɔmə kʁakɑ̃

bjɛ̃to ʒə sɥi nɥ,
pεʁsɔnə nə pasə dɑ̃ sεtə ʁy,
e twa paʁ tε kaʁesəz- əʁɔtik,
ty pasəz- œ̃ mɔmɑ̃ fɑ̃tastikə,

ʒə tə yʁlə daʁəte,
də mə lεse mɑ̃n- ale,
mε dəʒa ty pʁesə tɔ̃ sεksə kɔ̃tʁə mwa,
ʒə vudʁε nə plys ʁjɛ̃ sɑ̃tiʁ də twa

pɥi vitə, ty fini tɔ̃ pəti ʒø,
ty mə lεsə sələ o miljø,
ty a pʁi mεz- abi,
e pɥi ty ε paʁti

ʒə navε kə katɔʁzə ɑ̃,
mε ty ma bʁize,
plys pεʁsɔnə nəpø mapʁoʃe,
ʒε tʁo pœʁ dεtʁə vjɔlɑ̃te

dəɡʁe asteʁiskə mɔʁtεllə asteʁiskə dəɡʁe