Poeme : Viol

Viol

Jolie balade sentimentale,
Jardins, compositions florales,
Mais dans un moment d’egarement,
Contre un mur tu me pousses violement.

Tout d’abord, tes baisers sont fougueux, brulants,
Mais bientot tu me touches cruellement,
Tu arraches mes vetements,
Tu n’est plus le jeune homme craquant

Bientot je suis nue,
Personne ne passe dans cette rue,
Et toi par tes caresses erotiques,
Tu passes un moment fantastique,

Je te hurle d’arreter,
De me laisser m’en aller,
Mais deja tu presses ton sexe contre moi,
Je voudrais ne plus rien sentir de toi

Puis vite, tu finis ton petit jeu,
Tu me laisses seule au milieu,
Tu a pris mes habits,
Et puis tu est parti

Je n’avais que 14 ans,
Mais tu m’a brisée,
Plus personne nepeut m’aprocher,
J’ai trop peur d’etre violenter

°Mortelle°

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Viol

  jo=lie=ba=la=de=sen=ti=men=ta=le 10
  jar=dins=com=po=si=ti=ons=flo=ra=les 10
  mais=dans=un=mo=ment=de=ga=re=ment 9
  contre=un=mur=tu=me=pous=ses=vio=le=ment 10

  tout=da=bord=tes=bai=sers=sont=fou=gueux=bru=lants 11
  mais=bien=tot=tu=me=tou=ches=cruel=le=ment 10
  tu=ar=ra=ches=mes=ve=te=ments 8
  tu=nest=plus=le=jeu=ne=hom=me=cra=quant 10

  bien=tot=je=suis=nue 5
  per=son=ne=ne=pas=se=dans=cet=te=rue 10
  et=toi=par=tes=cares=ses=e=ro=ti=ques 10
  tu=pas=ses=un=mo=ment=fan=tas=ti=que 10

  je=te=hur=le=dar=re=ter 7
  de=me=lais=ser=men=al=ler 7
  mais=de=ja=tu=pres=ses=ton=sexe=contre=moi 10
  je=vou=drais=ne=plus=rien=sen=tir=de=toi 10

  puis=vi=te=tu=fi=nis=ton=pe=tit=jeu 10
  tu=me=lais=ses=seu=le=au=mi=lieu 9
  tu=a=pris=mes=ha=bits 6
  et=puis=tu=est=par=ti 6

  je=na=vais=que=qua=tor=ze=ans 8
  mais=tu=ma=bri=sée 5
  plus=per=son=ne=ne=peut=ma=pro=cher 9
  jai=trop=peur=de=tre=vi=o=len=ter 9

  de=gré=as=té=ris=que=mor=tel=leas=té=ris=que=de=gré 14
 • Phonétique : Viol

  ʒɔli baladə sɑ̃timɑ̃alə,
  ʒaʁdɛ̃, kɔ̃pozisjɔ̃ flɔʁalə,
  mε dɑ̃z- œ̃ mɔmɑ̃ dəɡaʁəmɑ̃,
  kɔ̃tʁə œ̃ myʁ ty mə pusə vjɔləmɑ̃.

  tu dabɔʁ, tε bεze sɔ̃ fuɡø, bʁylɑ̃,
  mε bjɛ̃to ty mə tuʃə kʁyεllmɑ̃,
  ty aʁaʃə mε vətəmɑ̃,
  ty nε plys lə ʒənə ɔmə kʁakɑ̃

  bjɛ̃to ʒə sɥi nɥ,
  pεʁsɔnə nə pasə dɑ̃ sεtə ʁy,
  e twa paʁ tε kaʁesəz- əʁɔtik,
  ty pasəz- œ̃ mɔmɑ̃ fɑ̃tastikə,

  ʒə tə yʁlə daʁəte,
  də mə lεse mɑ̃n- ale,
  mε dəʒa ty pʁesə tɔ̃ sεksə kɔ̃tʁə mwa,
  ʒə vudʁε nə plys ʁjɛ̃ sɑ̃tiʁ də twa

  pɥi vitə, ty fini tɔ̃ pəti ʒø,
  ty mə lεsə sələ o miljø,
  ty a pʁi mεz- abi,
  e pɥi ty ε paʁti

  ʒə navε kə katɔʁzə ɑ̃,
  mε ty ma bʁize,
  plys pεʁsɔnə nəpø mapʁoʃe,
  ʒε tʁo pœʁ dεtʁə vjɔlɑ̃te

  dəɡʁe asteʁiskə mɔʁtεllə asteʁiskə dəɡʁe
 • Syllabes Phonétique : Viol

  ʒɔ=li=ba=la=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=a=lə 10
  ʒaʁ=dɛ̃=kɔ̃=po=zi=sj=ɔ̃=flɔ=ʁa=lə 10
  mε=dɑ̃=zœ̃=mɔ=mɑ̃=də=ɡa=ʁə=mɑ̃ 9
  kɔ̃=tʁə=œ̃=myʁ=tymə=pu=sə=vjɔ=lə=mɑ̃ 10

  tu=da=bɔʁ=tε=bε=ze=sɔ̃=fu=ɡø=bʁy=lɑ̃ 11
  mε=bjɛ̃=to=ty=mə=tu=ʃə=kʁy=εl=lmɑ̃ 10
  ty=a=ʁa=ʃə=mε=və=tə=mɑ̃ 8
  ty=nε=plys=lə=ʒə=nə=ɔ=mə=kʁa=kɑ̃ 10

  bj=ɛ̃=to=ʒə=sɥi=nɥ 6
  pεʁ=sɔ=nə=nə=pa=sə=dɑ̃=sε=tə=ʁy 10
  e=twa=paʁ=tε=ka=ʁe=sə=zə=ʁɔ=tik 10
  ty=pa=sə=zœ̃=mɔ=mɑ̃=fɑ̃=tas=ti=kə 10

  ʒə=tə=yʁ=lə=da=ʁə=te 7
  də=mə=lε=se=mɑ̃=na=le 7
  mεdə=ʒa=ty=pʁe=sə=tɔ̃=sεk=sə=kɔ̃=tʁə=mwa 11
  ʒə=vu=dʁε=nə=plys=ʁjɛ̃=sɑ̃=tiʁ=də=twa 10

  pɥi=vi=tə=ty=fi=ni=tɔ̃=pə=ti=ʒø 10
  ty=mə=lε=sə=sə=lə=o=mi=lj=ø 10
  ty=a=pʁi=mε=za=bi 6
  e=pɥi=ty=ε=paʁ=ti 6

  ʒə=na=vε=kə=ka=tɔʁ=zə=ɑ̃ 8
  mε=ty=ma=bʁi=ze 5
  plys=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=ma=pʁo=ʃe 9
  ʒε=tʁo=pœ=ʁə=dε=tʁə=vj=ɔ=lɑ̃=te 10

  də=ɡʁe=as=te=ʁiskə=mɔʁ=tεlləas=te=ʁis=kə=də=ɡʁe 12

PostScriptum

°**°

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/08/2005 16:21Rebec

salut toi !
et bien c’est bien pour un debut !! 😉 surtout n’est pas peure de dire des mots qui sont sur ok ? puis j’le trouve bien ton poeme l’est bien vraiment !
bonne continuation
et bienvenue sur ce site merveilleux tu verras
bisousss
rebec

Auteur de Poésie
14/08/2005 16:25La Rose Bleu

commen dire kon aime bien un poem lorskil parle de sujet comme ca!!!
courage,tu vera avec le temps....tu te sentira un peu mieu
courage

Auteur de Poésie
14/08/2005 17:57Bambina_

Touchant..
Amitié

Auteur de Poésie
15/08/2005 18:15Kokinne

A ce que je vois tu écris tjrs aussi bien bravo a toi 😉