Poème-France.com

Poeme : A L’InconnueA L’Inconnue

A la fille que je n’ai jamais vue, à l’inconnue :

J’ai du mal à saisir ce qui se passe
Notre amitié, si jeune,
Est-elle tombé dans une impasse ?

Je ne sais pas encore ce qui s’est passé
D’après, moi ce sera difficile,
Oserais tu, un jour, me reparler ?
Des paroles pour un cœur si fragile.

Est-ce que je comprends ?
Ou alors je me méprends.

Déjà trop de larmes ont été versées,
Des larmes, gouttes de tristesse,
Bientôt la Terre en sera inondée,

On dit : « loin des yeux, loin du cœur »
Je peux maintenant démontrer que c’est faux
J’ai beaucoup trop pleuré tout à l’heure
Mais je ne te tournerais jamais le dos

S’il te plait, explique moi
J’ai trop attendu,
S’il te plait ne t’en va pas
Ce serait si dur.
Moyox

PostScriptum

J’ai écris ce poême dans la crainte de perdre une amie, mais maintenant c’est réparé !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a la fijə kə ʒə nε ʒamε vɥ, a lɛ̃kɔnɥ :

ʒε dy mal a sεziʁ sə ki sə pasə
nɔtʁə amitje, si ʒənə,
εt- εllə tɔ̃be dɑ̃z- ynə ɛ̃pasə ?

ʒə nə sε pa ɑ̃kɔʁə sə ki sε pase
dapʁε, mwa sə səʁa difisilə,
ozəʁε ty, œ̃ ʒuʁ, mə ʁəpaʁle ?
dε paʁɔlə puʁ œ̃ kœʁ si fʁaʒilə.

ε sə kə ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ?
u alɔʁ ʒə mə mepʁɑ̃.

deʒa tʁo də laʁməz- ɔ̃ ete vεʁse,
dε laʁmə, ɡutə də tʁistεsə,
bjɛ̃to la teʁə ɑ̃ səʁa inɔ̃de,

ɔ̃ di : « lwɛ̃ dεz- iø, lwɛ̃ dy keyʁ »
ʒə pø mɛ̃tənɑ̃ demɔ̃tʁe kə sε fo
ʒε boku tʁo pləʁe tut- a lœʁ
mε ʒə nə tə tuʁnəʁε ʒamε lə do

sil tə plε, εksplikə mwa
ʒε tʁo atɑ̃dy,
sil tə plε nə tɑ̃ va pa
sə səʁε si dyʁ.