Poème-France.com

Poeme : Ma Pensée Est + Douce Que Mes ParolesMa Pensée Est + Douce Que Mes Paroles

Ma pensée est plus douce que mes paroles…

Je pense à toi sans arrêt et tu es le fruit de mes pensées,
Je ne sais pas si sans toi je vivrais ou si je me retiendrais de pleurer,
I dont know if without you I would live,
Your face, it is the most beautiful gifts which you make me,
J’ai osé te dire mes sentiments,
Je te les dirais encore alors écoutes attentivement,
I want to be able to touch you,
I want to be able to love you,
Je veux être capable de te dire,
Tous les mots les plus durs à écrire,
And if one day I die
It is that my love for you will be finished

Je t’aime…
Moyox

PostScriptum

J’ai voulu faire un ptit mélange de langues (sans jeu de mots ; ) )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma pɑ̃se ε plys dusə kə mε paʁɔlə…

ʒə pɑ̃sə a twa sɑ̃z- aʁε e ty ε lə fʁɥi də mε pɑ̃se,
ʒə nə sε pa si sɑ̃ twa ʒə vivʁεz- u si ʒə mə ʁətjɛ̃dʁε də pləʁe,
i dɔ̃ knɔw if witu iu i wuld livə,
iuʁ fasə, it is tə mɔst botifyl ʒift wik iu makə mə,
ʒε oze tə diʁə mε sɑ̃timɑ̃,
ʒə tə lε diʁεz- ɑ̃kɔʁə alɔʁz- ekutəz- atɑ̃tivəmɑ̃,
i wɑ̃ to bə ablə to tuk iu,
i wɑ̃ to bə ablə to lɔvə iu,
ʒə vøz- εtʁə kapablə də tə diʁə,
tus lε mo lε plys dyʁz- a ekʁiʁə,
ɑ̃d if ɔnə dε i di
it is ta mi lɔvə fɔʁ iu wij bə finiʃεd

ʒə tεmə…