Poème-France.com

Poeme : Ce N’Est Pas Un AurevoirCe N’Est Pas Un Aurevoir

C’est dans le silence que je m’en vais
Meme si avec vous je me suis plus
Ici, chez moi je me sentait
Mais je suis devenu un inconnu

Je verse une larme car plus jamais
Je lève mon verre a cette amitié qui était
Je m’en vait, dans le silence du matin
Croyer bien, que lourd est mon chagrin

Les moments passé ici doivent cessé
Mes éphémères ne sont pas mes souvenirs
Jamais je ne pourrai vous oublier
Ne pleurez pas, rien n’est plus beau qu’un sourrir

Vous êtes tous des poêtes excellent
Et vous n’avez besoin de moi pour continuer
N’oubliez pas que je vous soutient vaillament
Ne perdez votre plume, vous y arriverez

Il est venu le temps, de ce dire a Dieu
Je pars comme un voleur et je m’en veux
Ne m’oubliez pas, ni moi ni poême
N’oubliez pas, que je vous aimes
Muchu :)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε dɑ̃ lə silɑ̃sə kə ʒə mɑ̃ vε
məmə si avεk vu ʒə mə sɥi plys
isi, ʃe mwa ʒə mə sɑ̃tε
mε ʒə sɥi dəvəny œ̃n- ɛ̃kɔny

ʒə vεʁsə ynə laʁmə kaʁ plys ʒamε
ʒə lεvə mɔ̃ veʁə a sεtə amitje ki etε
ʒə mɑ̃ vε, dɑ̃ lə silɑ̃sə dy matɛ̃
kʁwaje bjɛ̃, kə luʁ ε mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃

lε mɔmɑ̃ pase isi dwave sese
mεz- efemεʁə nə sɔ̃ pa mε suvəniʁ
ʒamε ʒə nə puʁʁε vuz- ublje
nə pləʁe pa, ʁjɛ̃ nε plys bo kœ̃ suʁʁiʁ

vuz- εtə tus dε pɔεtəz- εksεllɑ̃
e vu nave bəzwɛ̃ də mwa puʁ kɔ̃tinɥe
nublje pa kə ʒə vu sutjɛ̃ vajame
nə pεʁde vɔtʁə plymə, vuz- i aʁivəʁe

il ε vəny lə tɑ̃, də sə diʁə a djø
ʒə paʁ kɔmə œ̃ vɔlœʁ e ʒə mɑ̃ vø
nə mublje pa, ni mwa ni pɔεmə
nublje pa, kə ʒə vuz- εmə