Poème-France.com

Poeme : Mon Dernier MessageMon Dernier Message

Si tu veux croire en lui, crois moi
Si tu penses à lui, dis moi
Aux éternels oublis que ont rythmés ses présences
Peu à peu, apaises ton âme de ses nuisances

Tes yeux ruissellent les courants de ses absences
Pourquoi ces douleurs infligées en permanence
Le reflet de son ombre n’éclaire même plus ton miroir
Ouvre tes paupières trop longtemps plongées dans le noir

Le souffle court, je ne pourrais plus lutter contre ta rancœur
Dois payer pour lui, cet être qui se nourrit de ta douleur
Le duel est inégal, je suis déjà mort avant de prendre les armes
J’irai au rendez vous des rêveurs, écrire ma peine au détour des mornes télégrammes.
Murat

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ty vø kʁwaʁə ɑ̃ lɥi, kʁwa mwa
si ty pɑ̃səz- a lɥi, di mwa
oz- etεʁnεlz- ubli kə ɔ̃ ʁitme sε pʁezɑ̃sə
pø a pø, apεzə tɔ̃n- amə də sε nɥizɑ̃sə

tεz- iø ʁɥisεlle lε kuʁɑ̃ də sεz- absɑ̃sə
puʁkwa sε dulœʁz- ɛ̃fliʒez- ɑ̃ pεʁmanɑ̃sə
lə ʁəflε də sɔ̃n- ɔ̃bʁə neklεʁə mεmə plys tɔ̃ miʁwaʁ
uvʁə tε popjεʁə tʁo lɔ̃tɑ̃ plɔ̃ʒe dɑ̃ lə nwaʁ

lə suflə kuʁ, ʒə nə puʁʁε plys lyte kɔ̃tʁə ta ʁɑ̃kœʁ
dwa pεje puʁ lɥi, sεt εtʁə ki sə nuʁʁi də ta dulœʁ
lə dɥεl εt- ineɡal, ʒə sɥi deʒa mɔʁ avɑ̃ də pʁɑ̃dʁə lεz- aʁmə
ʒiʁε o ʁɑ̃de vu dε ʁεvœʁ, ekʁiʁə ma pεnə o detuʁ dε mɔʁnə- teleɡʁamə.