Poème-France.com

Poeme : Tes RegardsTes Regards

Chaque fois que t’a chanté mes chansons sur la scène,
Toute seule à chaque fois que je suis triste que l’on entendrait mes mots
Que j’ai vu que vous pour me sourire
Tu était là, juste ma fantaisie ou réelle, toujours là au coin de cette petite barre minuscule.

En mai hier dans la nuit ici pour nos mêmes vieilles chansons,
Juste encore une fois mon hier dans la nuit ici avec toi ?
Peut-être oui, peut-être pas
Comment nous avons timidement placé nos yeux sur nous
Oh, vous n’a jamais su ?
Que j’aie le mien sur toi !

Ainsi là avec ce regard sur mon visage comme si tu n’était pas blessé
Comme si nous étions jamais en bas
Être celui pour toi qui te pince doucement,
Mais bien sûr si on montre le froncement de nos sourcils alors que je saurai que on est rêveurs.

Laisse-moi venir de près dès que j’ai voulu être assez proche pour toi
Pour sentir ton cœur battant vite
Dans le séjour là comme je chuchote comment je t’ai aimé paisiblement rapidement
Qui fait que j’avais le mien sur toi.

Partage avec moi notre amour si tu en avez assez de tes larmes
Si tu retiens la douleur qui voila comment peut je te faire part
Suis plus que les docteurs et la voix m’atteignent juste
Alors je saurai que tu ne rêvait pas.
Mushuu

PostScriptum

destinéé a un de mes amours


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə fwa kə ta ʃɑ̃te mε ʃɑ̃sɔ̃ syʁ la sεnə,
tutə sələ a ʃakə fwa kə ʒə sɥi tʁistə kə lɔ̃n- ɑ̃tɑ̃dʁε mε mo
kə ʒε vy kə vu puʁ mə suʁiʁə
ty etε la, ʒystə ma fɑ̃tεzi u ʁeεllə, tuʒuʁ la o kwɛ̃ də sεtə pətitə baʁə minyskylə.

ɑ̃ mε jεʁ dɑ̃ la nɥi isi puʁ no mεmə vjεjə ʃɑ̃sɔ̃,
ʒystə ɑ̃kɔʁə ynə fwa mɔ̃n- jεʁ dɑ̃ la nɥi isi avεk twa ?
pø tεtʁə ui, pø tεtʁə pa
kɔmɑ̃ nuz- avɔ̃ timidəmɑ̃ plase noz- iø syʁ nu
ɔ, vu na ʒamε sy ?
kə ʒε lə mjɛ̃ syʁ twa !

ɛ̃si la avεk sə ʁəɡaʁ syʁ mɔ̃ vizaʒə kɔmə si ty netε pa blese
kɔmə si nuz- esjɔ̃ ʒamεz- ɑ̃ ba
εtʁə səlɥi puʁ twa ki tə pɛ̃sə dusəmɑ̃,
mε bjɛ̃ syʁ si ɔ̃ mɔ̃tʁə lə fʁɔ̃səmɑ̃ də no suʁsilz- alɔʁ kə ʒə soʁε kə ɔ̃n- ε ʁεvœʁ.

lεsə mwa vəniʁ də pʁε dε kə ʒε vuly εtʁə ase pʁoʃə puʁ twa
puʁ sɑ̃tiʁ tɔ̃ kœʁ batɑ̃ vitə
dɑ̃ lə seʒuʁ la kɔmə ʒə ʃyʃɔtə kɔmɑ̃ ʒə tε εme pεzibləmɑ̃ ʁapidəmɑ̃
ki fε kə ʒavε lə mjɛ̃ syʁ twa.

paʁtaʒə avεk mwa nɔtʁə amuʁ si ty ɑ̃n- avez- ase də tε laʁmə
si ty ʁətjɛ̃ la dulœʁ ki vwala kɔmɑ̃ pø ʒə tə fεʁə paʁ
sɥi plys kə lε dɔktœʁz- e la vwa matεɲe ʒystə
alɔʁ ʒə soʁε kə ty nə ʁεvε pa.