Poème-France.com

Poeme : Laisse Moi Etre Avec ToiLaisse Moi Etre Avec Toi

Je suis que nous nous rencontrerons
… Un jour par magie
Et c’est pourquoi
… A nouveau nous nous sourions
… En cachette
En cachant nos réels sentiments
… Soudainement nous tomberons
… Tous deux amoureux !
Laisse moi être avec toi… …
Bien que nous voulions simplement nous entrelacer.
Laisse moi être avec toi… …

Jusqu’à maintenant en ne disant rien, je l’ai caché
Je ne fais que semblant d’être forte, c’est à toi de trouver
Laisse moi être avec toi… …

En faisant semblant de ne pas connaître nos vrais sentiments
Soudain nous sommes tombés amoureux…
Laisse moi être avec toi… …

On a attendu cinq minutes avant notre rendez-vous
Et puis on est tombé amoureux
Laisse moi être avec toi… …
Dès que nos mains se lâchent… .
J’ai peur, j’ai peur… .
Alors que je veux te serrer dans mes bras
Laisse moi être avec toi… …
Mushuu

PostScriptum

pour kelkun ke jai recontré loin de chez moi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi kə nu nu ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁɔ̃
… œ̃ ʒuʁ paʁ maʒi
e sε puʁkwa
… a nuvo nu nu suʁjɔ̃
… ɑ̃ kaʃεtə
ɑ̃ kaʃɑ̃ no ʁeεl sɑ̃timɑ̃
… sudεnəmɑ̃ nu tɔ̃bəʁɔ̃
… tus døz- amuʁø !
lεsə mwa εtʁə avεk twa…
bjɛ̃ kə nu vuljɔ̃ sɛ̃pləmɑ̃ nuz- ɑ̃tʁəlase.
lεsə mwa εtʁə avεk twa…

ʒyska mɛ̃tənɑ̃ ɑ̃ nə dizɑ̃ ʁjɛ̃, ʒə lε kaʃe
ʒə nə fε kə sɑ̃blɑ̃ dεtʁə fɔʁtə, sεt- a twa də tʁuve
lεsə mwa εtʁə avεk twa…

ɑ̃ fəzɑ̃ sɑ̃blɑ̃ də nə pa kɔnεtʁə no vʁε sɑ̃timɑ̃
sudɛ̃ nu sɔmə tɔ̃bez- amuʁø…
lεsə mwa εtʁə avεk twa…

ɔ̃n- a atɑ̃dy sɛ̃k minytəz- avɑ̃ nɔtʁə ʁɑ̃de vu
e pɥiz- ɔ̃n- ε tɔ̃be amuʁø
lεsə mwa εtʁə avεk twa…
dε kə no mɛ̃ sə laʃe…
ʒε pœʁ, ʒε pœʁ…
alɔʁ kə ʒə vø tə seʁe dɑ̃ mε bʁa
lεsə mwa εtʁə avεk twa…