Poème-France.com

Poeme : Le 27/06/2004Le 27/06/2004

Mon amour ecoute moi,
Aujourd’hui cela fait 3mois,
Que tout les jours pres de toi,
De plus en plus chaque seconde mon cœur ne bat que pour toi ! ! ! ! !

Mais pourtant je ne t’ai pas vue…
Car venir tu n’as pu,
Mais peut-etre que je vais te voir,
S’il te plais vien se soir ! ! ! !

Je t’ai dit que je t’aimer,
Sur ton epaule j’aurais souhaiter,
Aujourd’hui me reposer,
Pour notre amour le feter ! ! ! !

Soudain je me suis attendrie,
En pensant que pour la premiere fois,
Qu’un si beau baiser venant de toi,
C’est deposer sur mes levres ici…

Tu me manque mon bébé,
Car loin de toi est mon cœur,
Je t’ai aimer, je t’aime et je t’aimerais,
Depuis toujours je t’aime avec tant de ferveur ! ! ! !

Mon BB est l’elu de mon cœur et te savoir loin de moi et ma plus grande douleur ! ! !
Mwa !!

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- amuʁ əkutə mwa,
oʒuʁdɥi səla fε tʁwa mwa,
kə tu lε ʒuʁ pʁə- də twa,
də plysz- ɑ̃ plys ʃakə səɡɔ̃də mɔ̃ kœʁ nə ba kə puʁ twa ! ! !

mε puʁtɑ̃ ʒə nə tε pa vɥ…
kaʁ vəniʁ ty na py,
mε pø tεtʁə kə ʒə vε tə vwaʁ,
sil tə plε vjɛ̃ sə swaʁ ! ! !

ʒə tε di kə ʒə tεme,
syʁ tɔ̃n- əpolə ʒoʁε suεte,
oʒuʁdɥi mə ʁəpoze,
puʁ nɔtʁə amuʁ lə fəte ! ! !

sudɛ̃ ʒə mə sɥiz- atɑ̃dʁi,
ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ kə puʁ la pʁəmjəʁə fwa,
kœ̃ si bo bεze vənɑ̃ də twa,
sε dəpoze syʁ mε ləvʁəz- isi…

ty mə mɑ̃kə mɔ̃ bebe,
kaʁ lwɛ̃ də twa ε mɔ̃ kœʁ,
ʒə tε εme, ʒə tεmə e ʒə tεməʁε,
dəpɥi tuʒuʁ ʒə tεmə avεk tɑ̃ də fεʁvœʁ ! ! !

mɔ̃ be be ε ləly də mɔ̃ kœʁ e tə savwaʁ lwɛ̃ də mwa e ma plys ɡʁɑ̃də dulœʁ ! ! !