Poème-France.com

Poeme : Lhistoire Dun Petit AmourLhistoire Dun Petit Amour

**Avez vous déja réaliser…
Tout le monde veut allez
Au ciel mais personne veut
Mourrir… lol

Si tu vien un jours tu vien vers moi sa resemblera peut etre a cela !
Je vais tappeller mon amour
Je mentourer de tes bras
Et on sembrassera…
Si un jours tu ne veut plus de moi
Je partirer… si tu veut ainsi me laisser
Tomber après tout ces moment heureux
Et ces moment de rage
Tu ces que lorage se calmera
Tu va avoir une noirceur dans le cœur car je vais te
Manquer ! Tu sais. . ces dure se débaraser de son aimer
Mylène Landry

PostScriptum

écriver moi un commentaire. . jirez vous en écrire un en retour !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

asteʁiskə asteʁiskə ave vu deʒa ʁealize…
tu lə mɔ̃də vø ale
o sjεl mε pεʁsɔnə vø
muʁʁiʁ… lɔl

si ty vjɛ̃ œ̃ ʒuʁ ty vjɛ̃ vεʁ mwa sa ʁəsɑ̃bləʁa pø εtʁə a səla !
ʒə vε tapεlle mɔ̃n- amuʁ
ʒə mɑ̃tuʁe də tε bʁa
e ɔ̃ sɑ̃bʁasəʁa…
si œ̃ ʒuʁ ty nə vø plys də mwa
ʒə paʁtiʁe… si ty vø ɛ̃si mə lεse
tɔ̃be apʁε tu sε mɔmɑ̃ œʁø
e sε mɔmɑ̃ də ʁaʒə
ty sε kə lɔʁaʒə sə kalməʁa
ty va avwaʁ ynə nwaʁsœʁ dɑ̃ lə kœʁ kaʁ ʒə vε tə
mɑ̃ke ! ty sε. sε dyʁə sə debaʁaze də sɔ̃n- εme