Poème-France.com

Poeme : Merci De Me Redonner Une ChanceMerci De Me Redonner Une Chance

Je ne te remercierais jamais assez mon ange
Tu me redonnes une chance
De pouvoir te prouver mon amour
Malgré les doutes qui m’entourent

Rassure toi
Tu ne le regretteras pas
Car c’est avec toi
Que ma vie finira

Ce sera toi le père de mes enfants
Celui que j’aimerais tous le temps
Le seul qui me comblera d’amour
Et avec qui je serais pour toujours

Je te promets de te donner
Tout le bonheur que tu mérites
Tout comme toi veux me combler
Toi et moi ce sera une réussite

Je sais que cet écrit
N’est pas aussi joli
Mes le peu de mots qu’y en sort
Je le pense très fort

Tendre kiss à toi
Mon ange, ma joie
Mon sourire ma beauté
Toi mon éternité
Mystérieuse Cécile

PostScriptum

Pour toi mon ange, qui me redonne une chance, me rassurant que tu n’a plus aucun doutes de ton amour pour moi. . Quel bonheur quelle joie. . Je tiens tant a toi. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə tə ʁəmεʁsjəʁε ʒamεz- ase mɔ̃n- ɑ̃ʒə
ty mə ʁədɔnəz- ynə ʃɑ̃sə
də puvwaʁ tə pʁuve mɔ̃n- amuʁ
malɡʁe lε dutə ki mɑ̃tuʁe

ʁasyʁə twa
ty nə lə ʁəɡʁεtəʁa pa
kaʁ sεt- avεk twa
kə ma vi finiʁa

sə səʁa twa lə pεʁə də mεz- ɑ̃fɑ̃
səlɥi kə ʒεməʁε tus lə tɑ̃
lə səl ki mə kɔ̃bləʁa damuʁ
e avεk ki ʒə səʁε puʁ tuʒuʁ

ʒə tə pʁɔmε də tə dɔne
tu lə bɔnœʁ kə ty meʁitə
tu kɔmə twa vø mə kɔ̃ble
twa e mwa sə səʁa ynə ʁeysitə

ʒə sε kə sεt ekʁi
nε pa osi ʒɔli
mε lə pø də mo ki ɑ̃ sɔʁ
ʒə lə pɑ̃sə tʁε fɔʁ

tɑ̃dʁə kisz- a twa
mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ma ʒwa
mɔ̃ suʁiʁə ma bote
twa mɔ̃n- etεʁnite