Poème-France.com

Poeme : Ecris 26 Juillet Pas De Titre SpecifiqueEcris 26 Juillet Pas De Titre Specifique

On se connaissait étant petit
Mais en côte d’ivoire je suis parti
Ce durant neuf ans
Et comme tu sais on se reparle depuis un an

Je sais que tu sais tout ça
Mais certaine chose tu ne connais pas
Je ressant tant pour toi
Que te dire je n’ose pas

Tu sais qu’en poème je ne suis pas doué
C’est pour ça qu’à une inconnue je fais appel
Pour que mon ressenti je puisse te le dévoiler
Et que peut-être tu me comprenne

On est très proche tout deux
Qu’est ce que le sourire tu peux me le donner
Bien plus que tu ne peux te l’imaginer
Au fond de moi je suis si heureux

De connaître une fille extra
Tel que tu es Sonia
Je voudrais que tu sache ceci
Tu représente beaucoup à mes yeux
Mystérieuse Cécile

PostScriptum

ecrit pour un ami me l’ayant demander. . j’en ai fait un second aussi. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ sə kɔnεsε etɑ̃ pəti
mεz- ɑ̃ kotə divwaʁə ʒə sɥi paʁti
sə dyʁɑ̃ nəv- ɑ̃
e kɔmə ty sεz- ɔ̃ sə ʁəpaʁlə dəpɥiz- œ̃n- ɑ̃

ʒə sε kə ty sε tu sa
mε sεʁtεnə ʃozə ty nə kɔnε pa
ʒə ʁesɑ̃ tɑ̃ puʁ twa
kə tə diʁə ʒə nozə pa

ty sε kɑ̃ pɔεmə ʒə nə sɥi pa due
sε puʁ sa ka ynə ɛ̃kɔnɥ ʒə fεz- apεl
puʁ kə mɔ̃ ʁəsɑ̃ti ʒə pɥisə tə lə devwale
e kə pø tεtʁə ty mə kɔ̃pʁεnə

ɔ̃n- ε tʁε pʁoʃə tu dø
kε sə kə lə suʁiʁə ty pø mə lə dɔne
bjɛ̃ plys kə ty nə pø tə limaʒine
o fɔ̃ də mwa ʒə sɥi si œʁø

də kɔnεtʁə ynə fijə εkstʁa
tεl kə ty ε sɔnja
ʒə vudʁε kə ty saʃə səsi
ty ʁəpʁezɑ̃tə boku a mεz- iø