Poème-France.com

Poeme : Rien Ne Sera Plus Pareil…Rien Ne Sera Plus Pareil…

Quelques mois que rien n’est plus pareil maman.
Quelques mois que l’on se bat contre une maladie trop dure.
Quelques mois où toutes mes pensées ne sont que pour toi.

Pour toi j’ai tout oublié.
Ma vie se résume à toi.
J’ai perdu amis, habitudes et sourire.

Maman aujourd’hui je comprends ;
Que tu ne voulais pas vraiment de moi dans ton combat,
Que tu es heureuse même sans moi,
Que tu ne vois pas que ta petite fille ne rit plus.

Alors j’essaie d’oublier ;
Oublier que tu n’as pas besoin de moi,
Oublier que c’est seulement auprès de lui que tu es heureuse,
Oublier que tu te lasses de moi.

Peut-être oublierais-je de vivre…
Nany

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kεlk mwa kə ʁjɛ̃ nε plys paʁεj mamɑ̃.
kεlk mwa kə lɔ̃ sə ba kɔ̃tʁə ynə maladi tʁo dyʁə.
kεlk mwaz- u tutə mε pɑ̃se nə sɔ̃ kə puʁ twa.

puʁ twa ʒε tut- ublje.
ma vi sə ʁezymə a twa.
ʒε pεʁdy ami, abitydəz- e suʁiʁə.

mamɑ̃ oʒuʁdɥi ʒə kɔ̃pʁɑ̃,
kə ty nə vulε pa vʁεmɑ̃ də mwa dɑ̃ tɔ̃ kɔ̃ba,
kə ty ε œʁøzə mεmə sɑ̃ mwa,
kə ty nə vwa pa kə ta pətitə fijə nə ʁit plys.

alɔʁ ʒesε dublje,
ublje kə ty na pa bəzwɛ̃ də mwa,
ublje kə sε sələmɑ̃ opʁε də lɥi kə ty ε œʁøzə,
ublje kə ty tə lasə də mwa.

pø tεtʁə ubljəʁε ʒə də vivʁə…