Poème-France.com

Poeme : Quitter Ce Monde…Quitter Ce Monde…

Il y a des jours comme celui là
Où exister n’est plus si évident,
Où la vie ne demande plus rien,
Où les raisons de continuer se font rares…

Il y a des jours comme celui là
Où on oublie qui on est,
Où on réalise qu’on a oublié de vivre,
Où on comprend qu’on ne fait que survivre…

Il y a des jours comme celui là
Où on se dit que c’est un combat perdu,
Où on voit que son cœur est empli de noir,
Où on devine que le bleu du ciel ne sera que gris de l’être…

Il y a des jours comme celui là
Où tout abandonner serait si simple,
Où partir loin devient un sourire,
Où on décide de quitter ce monde…
Nany

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a dε ʒuʁ kɔmə səlɥi la
u εɡziste nε plys si evide,
u la vi nə dəmɑ̃də plys ʁjɛ̃,
u lε ʁεzɔ̃ də kɔ̃tinɥe sə fɔ̃ ʁaʁə…

il i a dε ʒuʁ kɔmə səlɥi la
u ɔ̃n- ubli ki ɔ̃n- ε,
u ɔ̃ ʁealizə kɔ̃n- a ublje də vivʁə,
u ɔ̃ kɔ̃pʁɑ̃ kɔ̃ nə fε kə syʁvivʁə…

il i a dε ʒuʁ kɔmə səlɥi la
u ɔ̃ sə di kə sεt- œ̃ kɔ̃ba pεʁdy,
u ɔ̃ vwa kə sɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃pli də nwaʁ,
u ɔ̃ dəvinə kə lə blø dy sjεl nə səʁa kə ɡʁi də lεtʁə…

il i a dε ʒuʁ kɔmə səlɥi la
u tut- abɑ̃dɔne səʁε si sɛ̃plə,
u paʁtiʁ lwɛ̃ dəvjɛ̃ œ̃ suʁiʁə,
u ɔ̃ desidə də kite sə mɔ̃də…