Poème-France.com

Poeme : Je Regrette TellementJe Regrette Tellement

Je regrette tellement de te l’avoir dit
Puisque maintenant nous ne sommes même plus des amis
Tu as décider de deserter ma vie
Sans même avoir demander mon avis

J’aurais du garder ce secret pour moi
Mais je ne pensais qu’a toi
J’aurais du te faire croire que je ne t’aimais pas
Et on en serai pas là

Je me rapelle du jour où je te l’ai avoué
Du tout premier baiser que tu m’as donner
Des paroles que tu as prononcés
Et de la nuit que nous avons passé

Tout cela fait désormais parti de mes souvenirs
Puisque je ne vois même plus ton sourire
Je ne t’entend même plus rire
Puisque pour moi, tu ne veux plus revenir

Peut être dois je te laisser du temps
Peut etre que tu n’as jamais u aucun sentiments
Mais sache que pour moi, j’attendrais le moment
Où tu me diras que tu veux de moi au présent…
Nati76

PostScriptum

Je t’aimerai toujours, sache le, je ne peux me passer te toi, tu m’as demander de te pardonner, je l’ai fait mais maintenant je m’en veux à moi même…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁəɡʁεtə tεllmɑ̃ də tə lavwaʁ di
pɥiskə mɛ̃tənɑ̃ nu nə sɔmə mεmə plys dεz- ami
ty a deside də dəzεʁte ma vi
sɑ̃ mεmə avwaʁ dəmɑ̃de mɔ̃n- avi

ʒoʁε dy ɡaʁde sə sεkʁε puʁ mwa
mε ʒə nə pɑ̃sε ka twa
ʒoʁε dy tə fεʁə kʁwaʁə kə ʒə nə tεmε pa
e ɔ̃n- ɑ̃ səʁε pa la

ʒə mə ʁapεllə dy ʒuʁ u ʒə tə lε avue
dy tu pʁəmje bεze kə ty ma dɔne
dε paʁɔlə kə ty a pʁonɔ̃se
e də la nɥi kə nuz- avɔ̃ pase

tu səla fε dezɔʁmε paʁti də mε suvəniʁ
pɥiskə ʒə nə vwa mεmə plys tɔ̃ suʁiʁə
ʒə nə tɑ̃tɑ̃ mεmə plys ʁiʁə
pɥiskə puʁ mwa, ty nə vø plys ʁəvəniʁ

pø εtʁə dwa ʒə tə lεse dy tɑ̃
pø εtʁə kə ty na ʒamεz- y okœ̃ sɑ̃timɑ̃
mε saʃə kə puʁ mwa, ʒatɑ̃dʁε lə mɔmɑ̃
u ty mə diʁa kə ty vø də mwa o pʁezɑ̃…