Poème-France.com

Poeme : Manque D’Un PèreManque D’Un Père

21 ans j’ai eu mercredi
Présente toute ma famille
Toi papa tu n’étais pas là.

En manque de toi je le suis
Mon confident, mon ami, mon père tu étais
Sept ans sans te voir sans dans mes bras te serrer.

Plein de cadeaux j’ai eu
Plein de baisers j’ai reçu
Mais comme cadeau mon père j’aurais voulu.

De mes yeux des larmes ont coulées
De joie pour les gens invités
De peine pour mon papa envolé.

Ma moitié est parti près de dieu
Chaque jour je regarde les cieux
Et prie de mille voeux
Papa reviens même une seconde
Afin de revoir ton regard tes yeux ton ombre.

Je ne perd pas espoir
Car un jour j’irais aux ciel à mon tour
Et pourrais te revoir.
Nelson Mélodie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- e œ̃n- ɑ̃ ʒε y mεʁkʁədi
pʁezɑ̃tə tutə ma famijə
twa papa ty netε pa la.

ɑ̃ mɑ̃kə də twa ʒə lə sɥi
mɔ̃ kɔ̃fide, mɔ̃n- ami, mɔ̃ pεʁə ty etε
sεt ɑ̃ sɑ̃ tə vwaʁ sɑ̃ dɑ̃ mε bʁa tə seʁe.

plɛ̃ də kado ʒε y
plɛ̃ də bεze ʒε ʁəsy
mε kɔmə kado mɔ̃ pεʁə ʒoʁε vuly.

də mεz- iø dε laʁməz- ɔ̃ kule
də ʒwa puʁ lε ʒɑ̃z- ɛ̃vite
də pεnə puʁ mɔ̃ papa ɑ̃vɔle.

ma mwatje ε paʁti pʁε də djø
ʃakə ʒuʁ ʒə ʁəɡaʁdə lε sjø
e pʁi də milə vø
papa ʁəvjɛ̃ mεmə ynə səɡɔ̃də
afɛ̃ də ʁəvwaʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ tεz- iø tɔ̃n- ɔ̃bʁə.

ʒə nə pεʁ pa εspwaʁ
kaʁ œ̃ ʒuʁ ʒiʁεz- o sjεl a mɔ̃ tuʁ
e puʁʁε tə ʁəvwaʁ.