Poème-France.com

Poeme : Tu Me Manke (Patau)Tu Me Manke (Patau)

Mon patau
Toi mon pepere que j’aimais tant
Tu me manque terriblement ! mais je le garde en secret
Tu etait mon chien adoré
Dans ma tete tu est encore mon chien malgret ce ki c passer si lon pouvai revenir dans le passer pour effacer ce qui c passer et ke tu reste avec moi ! ! !
Maintenan Ulane est a la maison mais ne tinkiete pas a mes yeux elle ne te renplacera pas ! meme si je lm aussi
Cela fais un moi que tu nest plus aupres de moi…
Je ne peux plus te caresser, tembeter, tembrasser comme je le fesai ! ! !
Tu me manque mon patau ! ! ! ! ! toi mon rottweiller que j’ai toujours aimer et ke j’aimerais a jamais ! ! ! ! !
Nenettedu77

PostScriptum

patau etait mon chien


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ pato
twa mɔ̃ pəpəʁə kə ʒεmε tɑ̃
ty mə mɑ̃kə teʁibləmɑ̃ ! mε ʒə lə ɡaʁdə ɑ̃ sεkʁε
ty ətε mɔ̃ ʃjɛ̃ adɔʁe
dɑ̃ ma tətə ty εt- ɑ̃kɔʁə mɔ̃ ʃjɛ̃ malɡʁε sə ki se pase si lɔ̃ puvε ʁəvəniʁ dɑ̃ lə pase puʁ efase sə ki se pase e kə ty ʁεstə avεk mwa ! ! !
mɛ̃tənɑ̃ ylanə εt- a la mεzɔ̃ mε nə tɛ̃kjətə pa a mεz- iøz- εllə nə tə ʁɑ̃plasəʁa pa ! məmə si ʒə εl εm osi
səla fεz- œ̃ mwa kə ty nεst plysz- opʁə- də mwa…
ʒə nə pø plys tə kaʁese, tɑ̃bəte, tɑ̃bʁase kɔmə ʒə lə fəzε ! ! !
ty mə mɑ̃kə mɔ̃ pato ! ! ! twa mɔ̃ ʁɔtwεje kə ʒε tuʒuʁz- εme e kə ʒεməʁεz- a ʒamε ! ! !