Poème-France.com

Poeme : J’Ai PeurJ’Ai Peur

J’ai peur
J’ai peur si loin de toi
Quand le soleil est coucher si bas
Et que tu est a lopposer de moi
Je me demande ce que je serai si tu ne voudrai pas de moi

Je ne serai rien c pour sa que quand une nana ose venir te charmer je lenvoie se faire balader car pour moi tu est toute ma vie ! ! !
Bebe je tm
Nenettedu77

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pœʁ
ʒε pœʁ si lwɛ̃ də twa
kɑ̃ lə sɔlεj ε kuʃe si ba
e kə ty εt- a lɔpoze də mwa
ʒə mə dəmɑ̃də sə kə ʒə səʁε si ty nə vudʁε pa də mwa

ʒə nə səʁε ʁjɛ̃ se puʁ sa kə kɑ̃t- ynə nana ozə vəniʁ tə ʃaʁme ʒə lɑ̃vwa sə fεʁə balade kaʁ puʁ mwa ty ε tutə ma vi ! ! !
bəbə ʒə te εm