Poème-France.com

Poeme : Une Impression Ou La RealiteUne Impression Ou La Realite

Est ce une impression ou une realite ! !
Meme tu encore ou est ce vraiment la fin ! !
J’ai mal car sans toi a mes coter je nest plus besoin dexsister !
Et g bien peur ke c ce ki va ce passer
Je tappel tu me raccroche au nez ! !
Tu mapelle pour ne pa me parler
Je tenvoi d sms aucune reponse ! ! ! !
J’ai limpression ke tes sentiment ne sont plus la pour moi ! ! ! !
Au bout d 1 an 1/2 sa fai plus mal ke tout
Moi je suis accro de toi ! ! ! ! ! ! !
Je tm mon bb
Et toi ? ? ? ?
Nenettedu77

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ε sə ynə ɛ̃pʁesjɔ̃ u ynə ʁəalitə ! !
məmə ty ɑ̃kɔʁə u ε sə vʁεmɑ̃ la fɛ̃ ! !
ʒε mal kaʁ sɑ̃ twa a mε kɔte ʒə nεst plys bəzwɛ̃ dεksiste !
e ʒe bjɛ̃ pœʁ kə se sə ki va sə pase
ʒə tapεl ty mə ʁakʁoʃə o ne ! !
ty mapεllə puʁ nə pa mə paʁle
ʒə tɑ̃vwa de εs εm εs okynə ʁəpɔ̃sə ! ! !
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə tε sɑ̃timɑ̃ nə sɔ̃ plys la puʁ mwa ! ! !
o bu de œ̃n- ɑ̃ œ̃ slaʃ dø sa fε plys mal kə tu
mwa ʒə sɥiz- akʁo də twa ! ! !
ʒə te εm mɔ̃ be be
e twa ? ? ?