Poème-France.com

Poeme : Tout Était Si BeauTout Était Si Beau

Depuis quelque jours,
Tout était si beau
Autour de nous, on pouvait sentir le parfum de l’amour
Mais soudain, tour s’évapore à casue de quelques mots

Maintenant,
Je ne vois plus ce sourire content,
Qui régnait depuis quelques jours,
Sur tes lèvres, rouge, comme l’amour

Depuis quelques jours,
Tout te faisait sourire
Joyeusement, tu jouais du tambours !
Tout te fesait rire !

Mais maintenant,
Tes roses sont fannées
Mais maintenant,
Ton cœur est brisé

S’il te plaît, reste heureuse
S’il te plaît, fait ça pour moi
Ne sois pas malheureuse
Restes envahis de joie

Depuis quelques jours,
Autour de nous, on pouvait sentir le parfum de l’amour
Tout te faisait sourire
Mais maintenant, tu n’a plus envie de rire…
(F)Nini_3(F)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi kεlkə ʒuʁ,
tut- etε si bo
otuʁ də nu, ɔ̃ puvε sɑ̃tiʁ lə paʁfœ̃ də lamuʁ
mε sudɛ̃, tuʁ sevapɔʁə a kazɥ də kεlk mo

mɛ̃tənɑ̃,
ʒə nə vwa plys sə suʁiʁə kɔ̃tɑ̃,
ki ʁeɲε dəpɥi kεlk ʒuʁ,
syʁ tε lεvʁə, ʁuʒə, kɔmə lamuʁ

dəpɥi kεlk ʒuʁ,
tu tə fəzε suʁiʁə
ʒwajøzəmɑ̃, ty ʒuε dy tɑ̃buʁ !
tu tə fəzε ʁiʁə !

mε mɛ̃tənɑ̃,
tε ʁozə sɔ̃ fane
mε mɛ̃tənɑ̃,
tɔ̃ kœʁ ε bʁize

sil tə plε, ʁεstə œʁøzə
sil tə plε, fε sa puʁ mwa
nə swa pa maləʁøzə
ʁεstəz- ɑ̃vai də ʒwa

dəpɥi kεlk ʒuʁ,
otuʁ də nu, ɔ̃ puvε sɑ̃tiʁ lə paʁfœ̃ də lamuʁ
tu tə fəzε suʁiʁə
mε mɛ̃tənɑ̃, ty na plysz- ɑ̃vi də ʁiʁə…