Poème-France.com

Poeme : La Vie Pour Mes ParentsLa Vie Pour Mes Parents

Le 26 juillet 1983 je suis nee
Vous m’avez fait un petit baiser
Le long de vos joues des larmes ont couler

Le 21 mai 1997
Vous vous etes separee
Notre famille s’est briser

Je sais que la vie n ’est pas facile
Mais vous ete pour moi une jolie ile
A qui je parlerai toute ma vie

Aujourd hui je vais avoir 23 ans
Je ne suis plus une enfant
Mais une fier maman
Ninie1

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə vɛ̃t- si- ʒɥjε milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- tʁwa ʒə sɥi ni
vu mave fε œ̃ pəti bεze
lə lɔ̃ də vo ʒu dε laʁməz- ɔ̃ kule

lə vɛ̃t- e œ̃ mε milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- di- sεt
vu vuz- ətə səpaʁi
nɔtʁə famijə sε bʁize

ʒə sε kə la vi nε pa fasilə
mε vuz- ətə puʁ mwa ynə ʒɔli ilə
a ki ʒə paʁləʁε tutə ma vi

oʒuʁ ɥi ʒə vεz- avwaʁ vɛ̃t- tʁwaz- ɑ̃
ʒə nə sɥi plysz- ynə ɑ̃fɑ̃
mεz- ynə fje mamɑ̃