Poème-France.com

Poeme : Entrailles Mortes Par Le Martyr Du DésirEntrailles Mortes Par Le Martyr Du Désir

Entrailles mortes par le martyr du désir
Mes regrets oppressent mon cœur fragile
Le temps passé, triste souvenir
Font de mes os des simples fossiles.

Dans ma vie, j’ai tout essayé
J’ai connu mers, rivières, grottes
Même le mont Palatin j’ai pu escalader
Des collines, plaines de toutes sortes

A part la lune que je n’ai jamais vu
Je regrette amèrement de ne pas la connaître
Dévoiler l’univers, le mettre tout nu
Et ne plus y penser à ton sort funeste.
Nocturnalromance

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃tʁajə mɔʁtə- paʁ lə maʁtiʁ dy deziʁ
mε ʁəɡʁεz- ɔpʁəse mɔ̃ kœʁ fʁaʒilə
lə tɑ̃ pase, tʁistə suvəniʁ
fɔ̃ də mεz- os dε sɛ̃plə fɔsilə.

dɑ̃ ma vi, ʒε tut- esεje
ʒε kɔny mεʁ, ʁivjεʁə, ɡʁɔtə
mεmə lə mɔ̃ palatɛ̃ ʒε py εskalade
dε kɔlinə, plεnə də tutə sɔʁtə

a paʁ la lynə kə ʒə nε ʒamε vy
ʒə ʁəɡʁεtə amεʁəmɑ̃ də nə pa la kɔnεtʁə
devwale lynive, lə mεtʁə tu ny
e nə plysz- i pɑ̃se a tɔ̃ sɔʁ fynεstə.