Poème-France.com

Poeme : L’InvalideL’Invalide

Je suis l’invalide.
L’homme à l’esprit vide.
La tâche qui brouille l’écran.
Le vilain Monsieur Méchant.
Celui qui fait peur aux enfants
Simplement parce qu’il est différent.

Je suis l’arbre pourri
Dont on veut ôter la vie.
Les branches qu’on arrache,
Le tronc que l’on hache.
Seuls subsistent les brindilles,
Copeaux et bêtes qui fourmillent,

Je suis la pensée erronée,
L’Homme à l’âme ébréchée,
Aux idéaux impossibles,
Que le malheur prend pour cible,
Mais qui malgré tout ce noir,
Garde en lui l’espoir,
Qu’un jour les autres tolèrent,
Et que vienne à sa maladie un remède.
Nom Invalide

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi lɛ̃validə.
lɔmə a lεspʁi vidə.
la taʃə ki bʁujə lekʁɑ̃.
lə vilɛ̃ məsjø meʃɑ̃.
səlɥi ki fε pœʁ oz- ɑ̃fɑ̃
sɛ̃pləmɑ̃ paʁsə kil ε difeʁɑ̃.

ʒə sɥi laʁbʁə puʁʁi
dɔ̃ ɔ̃ vø ote la vi.
lε bʁɑ̃ʃə kɔ̃n- aʁaʃə,
lə tʁɔ̃k kə lɔ̃-aʃə.
səl sybziste lε bʁɛ̃dijə,
kɔpoz- e bεtə ki fuʁmije,

ʒə sɥi la pɑ̃se eʁɔne,
lɔmə a lamə ebʁeʃe,
oz- ideoz- ɛ̃pɔsiblə,
kə lə malœʁ pʁɑ̃ puʁ siblə,
mε ki malɡʁe tu sə nwaʁ,
ɡaʁdə ɑ̃ lɥi lεspwaʁ,
kœ̃ ʒuʁ lεz- otʁə- tɔlεʁe,
e kə vjεnə a sa maladi œ̃ ʁəmεdə.