Poème-France.com

Poeme : Mon ImaginationMon Imagination

Mon imagination, me sert de moyen de locomotion
Voyager, peu m’importe la réalité,
Des kilomètres, j’en ai fais une spécialité

Les yeux mi clos, pas trop de fringues pour m’encombrer
Peinard, seul, la route pour destination
Elle change d’aspects au détour de mes élucubrations

Me retrouvant en plein désert par une nuit étoilée
Le silence m’enrobe comme les papillotes de Noël
Dans le sable mes compagnons de solitude
Cherchant ensemble les axes des latitudes

Je n’ai plus de contraintes, je deviens eternel
Si le désert m’envoute, c’est l’oasis qui m’attire
Celui des mirages des milles et une nuit
D’Aladin et sa lampe magique
Des chameaux qui transportent le sel

Et quand perclus de fatigue, je rêve, c’est onirique
Je bois au filet d’eau, l’oasis à des couleurs d’arc en ciel

Prochaine destination, me voila pharaon
Le Nil est mon élément, les pyramides des abris douillets
L’Egypte est une étape, je change de religion

Et quand m’apparaît les portes du Pacifique
Moi le terrien qui s’y frotte s’y pique
Je suis Poséidon, mes amis poissons m’expliquent
Le cycle des marées, les rochers des lagons
Les marins du petit matin, chalutiers trop plein
Alors mon angoisse devient une supplique
Comment régner en maitre souverain
Nouga

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃, mə sεʁ də mwajɛ̃ də lɔkomosjɔ̃
vwajaʒe, pø mɛ̃pɔʁtə la ʁealite,
dε kilɔmεtʁə, ʒɑ̃n- ε fεz- ynə spesjalite

lεz- iø mi klo, pa tʁo də fʁɛ̃ɡ puʁ mɑ̃kɔ̃bʁe
pεnaʁ, səl, la ʁutə puʁ dεstinasjɔ̃
εllə ʃɑ̃ʒə daspεz- o detuʁ də mεz- elykybʁasjɔ̃

mə ʁətʁuvɑ̃ ɑ̃ plɛ̃ dezεʁ paʁ ynə nɥi etwale
lə silɑ̃sə mɑ̃ʁɔbə kɔmə lε papijɔtə də nɔεl
dɑ̃ lə sablə mε kɔ̃paɲɔ̃ də sɔlitydə
ʃεʁʃɑ̃ ɑ̃sɑ̃blə lεz- aksə dε latitydə

ʒə nε plys də kɔ̃tʁɛ̃tə, ʒə dəvjɛ̃z- ətεʁnεl
si lə dezεʁ mɑ̃vutə, sε lɔazi ki matiʁə
səlɥi dε miʁaʒə dε miləz- e ynə nɥi
daladɛ̃ e sa lɑ̃pə maʒikə
dε ʃamo ki tʁɑ̃spɔʁte lə sεl

e kɑ̃ pεʁkly də fatiɡ, ʒə ʁεvə, sεt- ɔniʁikə
ʒə bwaz- o filε do, lɔaziz- a dε kulœʁ daʁk ɑ̃ sjεl

pʁoʃεnə dεstinasjɔ̃, mə vwala faʁaɔ̃
lə nil ε mɔ̃n- elemɑ̃, lε piʁamidə dεz- abʁi dujε
ləʒiptə εt- ynə etapə, ʒə ʃɑ̃ʒə də ʁəliʒjɔ̃

e kɑ̃ mapaʁε lε pɔʁtə- dy pasifikə
mwa lə teʁjɛ̃ ki si fʁɔtə si pikə
ʒə sɥi pozeidɔ̃, mεz- ami pwasɔ̃ mεksplike
lə siklə dε maʁe, lε ʁoʃe dε laɡɔ̃
lε maʁɛ̃ dy pəti matɛ̃, ʃalytje tʁo plɛ̃
alɔʁ mɔ̃n- ɑ̃ɡwasə dəvjɛ̃ ynə syplikə
kɔmɑ̃ ʁeɲe ɑ̃ mεtʁə suvəʁɛ̃