Poème-France.com

Poeme : Le Reflet De Notre ComplicitéLe Reflet De Notre Complicité

Mon Vincent j’écris ce poème tout en écoutant nos chansons
Je voudrais que tu sois à mes cotés, mon ti glouglouton
Je pense très fort à toi, et je voudrais te prendre dans mes bras
Et te dire que tu es mon sauveur, et que tu le resteras

Malgré nos frontières, notre distance, on est rassemblé
Par notre force de la vie, notre force de cœur et de complicité
Je vis la plus belle amitié, celle que je n’aurai jamais pu imaginer
Si tu savais combien tu comptes, si seulement tu savais

Quand tout va mal et que tu me souris de ton air charmeur
J’arrive à tout oublier, et tu redonnes une joie, un bonheur
Si tu savais combien à toi je pense dans mes journées
Je pense à toi, et à la chaleur que tu peux m’apporter

Tu es un grand soleil, tu es mon espoir de m’en sortir
Toujours là à me consoler, quand je voudrais loin d’ici partir
Même si je sais que tristement de moi tu es très loin
Tu es toujours là dans mon cœur, et tu me tiens la main

Je t’adore d’un point inimaginable et j’espère que sa ne changera pas
Que ni rien et ni personne ne nous séparera
Tu es un ami formidable et je sais combien tu es aimé
Pour tout se que tu peux être et se que tu peux nous apporté

Tu seras à jamais en moi, au plus profond de mon cœur
Et je garderai un souvenir de toi, de nous, comment un immense bonheur
Surtout n’oubli jamais se que j’ai pu te dire
Et se que en pleurant je suis entrain de t’écrire ! ! !

Je voudrais t’avoir près de moi et très fort te serrer,
Te dire que pour toujours, pour moi tu vas compter
Et chaque regard qu’on peut s’échanger
Trouve la force de se dire combien on peut s’adorer ! ! ! ! !
Nymphea

PostScriptum

pour vincent que j’aime très fort que j’adore er surtout qui me manque


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ vɛ̃sɑ̃ ʒekʁi sə pɔεmə tut- ɑ̃n- ekutɑ̃ no ʃɑ̃sɔ̃
ʒə vudʁε kə ty swaz- a mε kɔte, mɔ̃ ti ɡluɡlutɔ̃
ʒə pɑ̃sə tʁε fɔʁ a twa, e ʒə vudʁε tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
e tə diʁə kə ty ε mɔ̃ sovœʁ, e kə ty lə ʁεstəʁa

malɡʁe no fʁɔ̃tjεʁə, nɔtʁə distɑ̃sə, ɔ̃n- ε ʁasɑ̃ble
paʁ nɔtʁə fɔʁsə də la vi, nɔtʁə fɔʁsə də kœʁ e də kɔ̃plisite
ʒə vis la plys bεllə amitje, sεllə kə ʒə noʁε ʒamε py imaʒine
si ty savε kɔ̃bjɛ̃ ty kɔ̃tə, si sələmɑ̃ ty savε

kɑ̃ tu va mal e kə ty mə suʁi də tɔ̃n- εʁ ʃaʁmœʁ
ʒaʁivə a tut- ublje, e ty ʁədɔnəz- ynə ʒwa, œ̃ bɔnœʁ
si ty savε kɔ̃bjɛ̃ a twa ʒə pɑ̃sə dɑ̃ mε ʒuʁne
ʒə pɑ̃sə a twa, e a la ʃalœʁ kə ty pø mapɔʁte

ty ε œ̃ ɡʁɑ̃ sɔlεj, ty ε mɔ̃n- εspwaʁ də mɑ̃ sɔʁtiʁ
tuʒuʁ la a mə kɔ̃sɔle, kɑ̃ ʒə vudʁε lwɛ̃ disi paʁtiʁ
mεmə si ʒə sε kə tʁistəmɑ̃ də mwa ty ε tʁε lwɛ̃
ty ε tuʒuʁ la dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, e ty mə tjɛ̃ la mɛ̃

ʒə tadɔʁə dœ̃ pwɛ̃ inimaʒinablə e ʒεspεʁə kə sa nə ʃɑ̃ʒəʁa pa
kə ni ʁjɛ̃ e ni pεʁsɔnə nə nu sepaʁəʁa
ty ε œ̃n- ami fɔʁmidablə e ʒə sε kɔ̃bjɛ̃ ty ε εme
puʁ tu sə kə ty pøz- εtʁə e sə kə ty pø nuz- apɔʁte

ty səʁaz- a ʒamεz- ɑ̃ mwa, o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
e ʒə ɡaʁdəʁε œ̃ suvəniʁ də twa, də nu, kɔmɑ̃ œ̃n- imɑ̃sə bɔnœʁ
syʁtu nubli ʒamε sə kə ʒε py tə diʁə
e sə kə ɑ̃ pləʁɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃tʁɛ̃ də tekʁiʁə ! ! !

ʒə vudʁε tavwaʁ pʁε də mwa e tʁε fɔʁ tə seʁe,
tə diʁə kə puʁ tuʒuʁ, puʁ mwa ty va kɔ̃te
e ʃakə ʁəɡaʁ kɔ̃ pø seʃɑ̃ʒe
tʁuvə la fɔʁsə də sə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ɔ̃ pø sadɔʁe ! ! !