Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Le Reflet De Notre Complicité

Poème Amour-Amitié
Publié le 09/08/2005 19:50

L'écrit contient 331 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Nymphea

Le Reflet De Notre Complicité

Mon Vincent j’écris ce poème tout en écoutant nos chansons
Je voudrais que tu sois à mes cotés, mon ti glouglouton
Je pense très fort à toi, et je voudrais te prendre dans mes bras
Et te dire que tu es mon sauveur, et que tu le resteras

Malgré nos frontières, notre distance, on est rassemblé
Par notre force de la vie, notre force de cœur et de complicité
Je vis la plus belle amitié, celle que je n’aurai jamais pu imaginer
Si tu savais combien tu comptes, si seulement tu savais

Quand tout va mal et que tu me souris de ton air charmeur
J’arrive à tout oublier, et tu redonnes une joie, un bonheur
Si tu savais combien à toi je pense dans mes journées
Je pense à toi, et à la chaleur que tu peux m’apporter

Tu es un grand soleil, tu es mon espoir de m’en sortir
Toujours là à me consoler, quand je voudrais loin d’ici partir
Même si je sais que tristement de moi tu es très loin
Tu es toujours là dans mon cœur, et tu me tiens la main

Je t’adore d’un point inimaginable et j’espère que sa ne changera pas
Que ni rien et ni personne ne nous séparera
Tu es un ami formidable et je sais combien tu es aimé
Pour tout se que tu peux être et se que tu peux nous apporté

Tu seras à jamais en moi, au plus profond de mon cœur
Et je garderai un souvenir de toi, de nous, comment un immense bonheur
Surtout n’oubli jamais se que j’ai pu te dire
Et se que en pleurant je suis entrain de t’écrire ! ! !

Je voudrais t’avoir près de moi et très fort te serrer,
Te dire que pour toujours, pour moi tu vas compter
Et chaque regard qu’on peut s’échanger
Trouve la force de se dire combien on peut s’adorer ! ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Le Reflet De Notre Complicité

  mon=vincent=jé=cris=ce=po=è=me=tout=en=é=cou=tant=nos=chan=sons 16
  je=vou=drais=que=tu=sois=à=mes=co=tés=mon=ti=glou=glou=ton 15
  je=pense=très=fort=à=toi=et=je=vou=drais=te=pren=dre=dans=mes=bras 16
  et=te=dire=que=tu=es=mon=sau=veur=et=que=tu=le=res=te=ras 16

  mal=gré=nos=fron=tiè=res=no=tre=dis=tan=ce=on=est=ras=sem=blé 16
  par=notre=for=ce=de=la=vie=no=tre=for=ce=de=cœur=et=de=com=pli=ci=té 19
  je=vis=la=plus=bel=lea=mi=tié=cel=le=que=je=nau=rai=ja=mais=pu=i=ma=gi=ner 21
  si=tu=sa=vais=com=bien=tu=comp=tes=si=seu=le=ment=tu=sa=vais 16

  quand=tout=va=mal=et=que=tu=me=sou=ris=de=ton=air=char=meur 15
  jar=riveà=tout=ou=blier=et=tu=re=don=nes=u=ne=joie=un=bon=heur 16
  si=tu=sa=vais=com=bien=à=toi=je=pen=se=dans=mes=jour=nées 15
  je=pen=se=à=toi=et=à=la=cha=leur=que=tu=peux=map=por=ter 16

  tu=es=un=grand=so=leil=tu=es=mon=es=poir=de=men=sor=tir 15
  tou=jours=là=à=me=con=so=ler=quand=je=vou=drais=loin=di=ci=par=tir 17
  mê=me=si=je=sais=que=tris=te=ment=de=moi=tu=es=très=loin 15
  tu=es=tou=jours=là=dans=mon=cœur=et=tu=me=tiens=la=main 14

  je=ta=dore=dun=point=i=ni=ma=gi=na=bleet=jes=pè=re=que=sa=ne=chan=ge=ra=pas 21
  que=ni=rien=et=ni=per=son=ne=ne=nous=sé=pa=re=ra 14
  tu=es=un=a=mi=for=mi=dableet=je=sais=com=bien=tu=es=ai=mé 16
  pour=tout=se=que=tu=peux=être=et=se=que=tu=peux=nous=ap=por=té 16

  tu=se=ras=à=ja=mais=en=moi=au=plus=pro=fond=de=mon=cœur 15
  et=je=gar=de=rai=un=souve=nir=de=toi=de=nous=com=ment=un=im=men=se=bon=heur 20
  sur=tout=nou=bli=ja=mais=se=que=jai=pu=te=di=re 13
  et=se=que=en=pleu=rant=je=suis=en=train=de=té=cri=re 14

  je=vou=drais=ta=voir=près=de=moi=et=très=fort=te=ser=rer 14
  te=di=re=que=pour=tou=jours=pour=moi=tu=vas=comp=ter 13
  et=cha=que=re=gard=quon=peut=sé=chan=ger 10
  trou=ve=la=for=ce=de=se=di=re=com=bien=on=peut=sa=do=rer 16
 • Phonétique : Le Reflet De Notre Complicité

  mɔ̃ vɛ̃sɑ̃ ʒekʁi sə pɔεmə tut- ɑ̃n- ekutɑ̃ no ʃɑ̃sɔ̃
  ʒə vudʁε kə ty swaz- a mε kɔte, mɔ̃ ti ɡluɡlutɔ̃
  ʒə pɑ̃sə tʁε fɔʁ a twa, e ʒə vudʁε tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
  e tə diʁə kə ty ε mɔ̃ sovœʁ, e kə ty lə ʁεstəʁa

  malɡʁe no fʁɔ̃tjεʁə, nɔtʁə distɑ̃sə, ɔ̃n- ε ʁasɑ̃ble
  paʁ nɔtʁə fɔʁsə də la vi, nɔtʁə fɔʁsə də kœʁ e də kɔ̃plisite
  ʒə vis la plys bεllə amitje, sεllə kə ʒə noʁε ʒamε py imaʒine
  si ty savε kɔ̃bjɛ̃ ty kɔ̃tə, si sələmɑ̃ ty savε

  kɑ̃ tu va mal e kə ty mə suʁi də tɔ̃n- εʁ ʃaʁmœʁ
  ʒaʁivə a tut- ublje, e ty ʁədɔnəz- ynə ʒwa, œ̃ bɔnœʁ
  si ty savε kɔ̃bjɛ̃ a twa ʒə pɑ̃sə dɑ̃ mε ʒuʁne
  ʒə pɑ̃sə a twa, e a la ʃalœʁ kə ty pø mapɔʁte

  ty ε œ̃ ɡʁɑ̃ sɔlεj, ty ε mɔ̃n- εspwaʁ də mɑ̃ sɔʁtiʁ
  tuʒuʁ la a mə kɔ̃sɔle, kɑ̃ ʒə vudʁε lwɛ̃ disi paʁtiʁ
  mεmə si ʒə sε kə tʁistəmɑ̃ də mwa ty ε tʁε lwɛ̃
  ty ε tuʒuʁ la dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, e ty mə tjɛ̃ la mɛ̃

  ʒə tadɔʁə dœ̃ pwɛ̃ inimaʒinablə e ʒεspεʁə kə sa nə ʃɑ̃ʒəʁa pa
  kə ni ʁjɛ̃ e ni pεʁsɔnə nə nu sepaʁəʁa
  ty ε œ̃n- ami fɔʁmidablə e ʒə sε kɔ̃bjɛ̃ ty ε εme
  puʁ tu sə kə ty pøz- εtʁə e sə kə ty pø nuz- apɔʁte

  ty səʁaz- a ʒamεz- ɑ̃ mwa, o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
  e ʒə ɡaʁdəʁε œ̃ suvəniʁ də twa, də nu, kɔmɑ̃ œ̃n- imɑ̃sə bɔnœʁ
  syʁtu nubli ʒamε sə kə ʒε py tə diʁə
  e sə kə ɑ̃ pləʁɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃tʁɛ̃ də tekʁiʁə ! ! !

  ʒə vudʁε tavwaʁ pʁε də mwa e tʁε fɔʁ tə seʁe,
  tə diʁə kə puʁ tuʒuʁ, puʁ mwa ty va kɔ̃te
  e ʃakə ʁəɡaʁ kɔ̃ pø seʃɑ̃ʒe
  tʁuvə la fɔʁsə də sə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ɔ̃ pø sadɔʁe ! ! !
 • Pieds Phonétique : Le Reflet De Notre Complicité

  mɔ̃=vɛ̃=sɑ̃=ʒe=kʁisə=pɔ=ε=mə=tu=tɑ̃=ne=ku=tɑ̃=no=ʃɑ̃=sɔ̃ 16
  ʒə=vu=dʁε=kə=ty=swa=za=mε=kɔ=te=mɔ̃=ti=ɡlu=ɡlu=tɔ̃ 15
  ʒə=pɑ̃sə=tʁε=fɔʁ=a=twa=e=ʒə=vu=dʁε=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 16
  e=tə=diʁə=kə=ty=ε=mɔ̃=so=vœʁ=e=kə=ty=lə=ʁεs=tə=ʁa 16

  mal=ɡʁe=no=fʁɔ̃=tjε=ʁə=nɔ=tʁə=dis=tɑ̃=sə=ɔ̃=nε=ʁa=sɑ̃=ble 16
  paʁ=nɔtʁə=fɔʁ=sə=də=la=vi=nɔ=tʁə=fɔʁ=sə=də=kœʁ=e=də=kɔ̃=pli=si=te 19
  ʒə=vis=la=plys=bεlləa=mi=tje=sεl=lə=kə=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=py=i=ma=ʒi=ne 20
  si=ty=sa=vε=kɔ̃=bjɛ̃=ty=kɔ̃=tə=si=sə=lə=mɑ̃=ty=sa=vε 16

  kɑ̃=tu=va=mal=e=kə=ty=mə=su=ʁi=də=tɔ̃=nεʁ=ʃaʁ=mœ=ʁə 16
  ʒa=ʁivəa=tu=tu=blje=e=ty=ʁə=dɔ=nə=zy=nə=ʒwa=œ̃=bɔ=nœʁ 16
  si=ty=sa=vε=kɔ̃=bj=ɛ̃=a=twa=ʒə=pɑ̃=sə=dɑ̃=mε=ʒuʁ=ne 16
  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=e=a=la=ʃa=lœʁ=kə=ty=pø=ma=pɔʁ=te 16

  ty=ε=œ̃=ɡʁɑ̃=sɔ=lεj=ty=ε=mɔ̃=nεs=pwaʁ=də=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 15
  tu=ʒuʁ=la=amə=kɔ̃=sɔ=le=kɑ̃=ʒə=vu=dʁε=lwɛ̃=di=si=paʁ=tiʁ 16
  mε=mə=si=ʒə=sε=kə=tʁis=tə=mɑ̃=də=mwa=ty=ε=tʁε=lwɛ̃ 15
  ty=ε=tu=ʒuʁ=la=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=e=ty=mə=tj=ɛ̃=la=mɛ̃ 16

  ʒə=ta=dɔʁə=dœ̃=pwɛ̃=i=ni=ma=ʒi=na=bləe=ʒεs=pε=ʁə=kə=sa=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=pa 21
  kə=ni=ʁj=ɛ̃=e=ni=pεʁ=sɔ=nə=nə=nu=se=pa=ʁə=ʁa 15
  ty=ε=œ̃=na=mi=fɔʁ=mi=dabləe=ʒə=sε=kɔ̃=bjɛ̃=ty=ε=ε=me 16
  puʁ=tusə=kə=ty=pø=zε=tʁə=e=sə=kə=ty=pø=nu=za=pɔʁ=te 16

  ty=sə=ʁa=za=ʒa=mε=zɑ̃=mwa=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=kœ=ʁə 16
  e=ʒə=ɡaʁdə=ʁε=œ̃=su=və=niʁ=də=twa=də=nu=kɔ=mɑ̃=œ̃=ni=mɑ̃=sə=bɔ=nœʁ 20
  syʁ=tu=nu=bli=ʒa=mε=sə=kə=ʒε=py=tə=di=ʁə 13
  e=sə=kə=ɑ̃=plə=ʁɑ̃=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=te=kʁi=ʁə 14

  ʒə=vu=dʁε=ta=vwaʁ=pʁε=də=mwa=e=tʁε=fɔʁ=tə=se=ʁe 14
  tə=di=ʁə=kə=puʁ=tu=ʒuʁ=puʁ=mwa=ty=va=kɔ̃=te 13
  e=ʃa=kə=ʁə=ɡaʁ=kɔ̃=pø=se=ʃɑ̃=ʒe 10
  tʁu=və=la=fɔʁ=sə=də=sə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ɔ̃=pø=sa=dɔ=ʁe 16

PostScriptum

pour vincent que j’aime très fort que j’adore er surtout qui me manque

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/08/2005 20:15Eternel_Ange

c’est un très beau poéme...vincent doit être heureux de t’avoir , j’espere que votre complicitée durera pour l’éternitée , tu le mérite ma puce.....
je te suis toujours fidéle ma puce...
beau poéme , bravo
amitié d’un ange sombre

Auteur de Poésie
09/08/2005 20:16(F)Fleurlune Mimi(F)

ton poème me rappelle mon meilleur ami il me manque aussi...
en tt cas belle dedicace pour ton ami, j’espere que vous vous retrouverez a nouveau .

continu
amitié..mimi
kiss(k)