Poème-France.com

Poeme : Papa, Maman… Et Moi. .Papa, Maman… Et Moi. .

Tu as voulu t’en aller très loin, partir
J’ai tout fait pour te retenir
Peut-être ne m’aimais-tu pas assez
En tout cas malgré tout tu t’en es allé

Et ça je ne le comprends pas, tu vois
Je t’aimais, je t’aime et je t’aurais tout donner
Si seulement tu tenais un peu à moi
Jamais tu m’aurais laissé tomber

C’est si dur à accepter,
Au fond de moi ce n’est pas clair
Tu as choisi de vivre en enfer
Au lieu de devoir encore m’élever

Dans ta vie où tout était noir
Dans ton esprit où tout était clair
Tu n’avais pas d’autre échappatoire
Que de te laisser couler sous terre

Comment comprendre lorsqu’on est qu’une enfant
Qu’un jour le téléphone sonne et vous apprend
Que votre mère est morte, accidentée
Votre père n’a pas tenu, il s’est suicidé…

Papa, je sais que tu aimais maman
Mais n’étais-je rien pour toi ? ? ?
J’étais quand même encore ton enfant
Celle encore hier te tendait ses bras

Comment vivre encore après tout ça ?
Un seul moyen pour retrouver mon père
Un seul moyen pour rencontrer ma mère,
M’en aller et laisser ce poids derrière moi
°O0O0O° Clem °O0O0O°

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a vuly tɑ̃n- ale tʁε lwɛ̃, paʁtiʁ
ʒε tu fε puʁ tə ʁətəniʁ
pø tεtʁə nə mεmε ty pa ase
ɑ̃ tu ka malɡʁe tu ty tɑ̃n- ε ale

e sa ʒə nə lə kɔ̃pʁɑ̃ pa, ty vwa
ʒə tεmε, ʒə tεmə e ʒə toʁε tu dɔne
si sələmɑ̃ ty tənεz- œ̃ pø a mwa
ʒamε ty moʁε lεse tɔ̃be

sε si dyʁ a aksεpte,
o fɔ̃ də mwa sə nε pa klεʁ
ty a ʃwazi də vivʁə ɑ̃n- ɑ̃fe
o ljø də dəvwaʁ ɑ̃kɔʁə meləve

dɑ̃ ta vi u tut- etε nwaʁ
dɑ̃ tɔ̃n- εspʁi u tut- etε klεʁ
ty navε pa dotʁə eʃapatwaʁə
kə də tə lεse kule su teʁə

kɔmɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə lɔʁskɔ̃n- ε kynə ɑ̃fɑ̃
kœ̃ ʒuʁ lə telefɔnə sɔnə e vuz- apʁɑ̃
kə vɔtʁə mεʁə ε mɔʁtə, aksidɑ̃te
vɔtʁə pεʁə na pa təny, il sε sɥiside…

papa, ʒə sε kə ty εmε mamɑ̃
mε netε ʒə ʁjɛ̃ puʁ twa ? ? ?
ʒetε kɑ̃ mεmə ɑ̃kɔʁə tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
sεllə ɑ̃kɔʁə jεʁ tə tɑ̃dε sε bʁa

kɔmɑ̃ vivʁə ɑ̃kɔʁə apʁε tu sa ?
œ̃ səl mwajɛ̃ puʁ ʁətʁuve mɔ̃ pεʁə
œ̃ səl mwajɛ̃ puʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe ma mεʁə,
mɑ̃n- ale e lεse sə pwa dəʁjεʁə mwa