Poème-France.com

Poeme : Laisse-Moi…Laisse-Moi…

Ne me fais plus pleurer, je t’en supplie
Tu sais bien qu’ici bas rien ne s’oublie
J’ai déjà assez mal pour vivre
Ne m’atteint pas encore plus jusqu’à me rendre de souffrance, ivre
Je me suis relever mais tu veux me voir sur le carreau
Et me mettre un fatal coup de couteau
Tu sais bien que sans toi j’étais sans vie
Laisse-moi revivre je t’en supplie ! ! !
Laisse-moi te voir disparaître
Pour que, plus jamais, la souffrance ne me pénètre
Laisse-moi me relever sans que tu me refassses tomber
Je ne le supporterai pas encore une fois ce jour-là je mourrai
Trop de larmes ont coulé pour toi
Pour que je puisse te regarder comme autre fois…
°O0O0O° Clem °O0O0O°

PostScriptum

Sors, sors, de mon sang de mon corps, sors, toi qui me garde encore


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə mə fε plys pləʁe, ʒə tɑ̃ sypli
ty sε bjɛ̃ kisi ba ʁjɛ̃ nə subli
ʒε deʒa ase mal puʁ vivʁə
nə matɛ̃ pa ɑ̃kɔʁə plys ʒyska mə ʁɑ̃dʁə də sufʁɑ̃sə, ivʁə
ʒə mə sɥi ʁələve mε ty vø mə vwaʁ syʁ lə kaʁo
e mə mεtʁə œ̃ fatal ku də kuto
ty sε bjɛ̃ kə sɑ̃ twa ʒetε sɑ̃ vi
lεsə mwa ʁəvivʁə ʒə tɑ̃ sypli ! ! !
lεsə mwa tə vwaʁ dispaʁεtʁə
puʁ kə, plys ʒamε, la sufʁɑ̃sə nə mə penεtʁə
lεsə mwa mə ʁələve sɑ̃ kə ty mə ʁəfa εs εs εs ε tɔ̃be
ʒə nə lə sypɔʁtəʁε pa ɑ̃kɔʁə ynə fwa sə ʒuʁ la ʒə muʁʁε
tʁo də laʁməz- ɔ̃ kule puʁ twa
puʁ kə ʒə pɥisə tə ʁəɡaʁde kɔmə otʁə fwa…