Poème-France.com

Poeme : … Quand Je Te Rêve…… Quand Je Te Rêve…

Quand je te rêve, quand je te veux.
Nos cœurs battus se cachent un peu.
Avant de fuir dans le vent bleu Qui nous donnera des ailes de feu…
C’est ton visage que je voit Dans un rêve ou dans l’autre.
Tu est mon ange et je te voit,
Le ciel est claire quand tu te lève et puis noir quand tu t’en va. .
Je posserais mes pieds dans tes empreintes pour te suivre au bout de tes rèves
Car tu est toujours mon plus beau poème celui que je ne veut pas qu’on lise.
Mais que la brise
Emporte au creux de ton oreille Juste, parce que c’est toi…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə tə ʁεvə, kɑ̃ ʒə tə vø.
no kœʁ batys sə kaʃe œ̃ pø.
avɑ̃ də fɥiʁ dɑ̃ lə vɑ̃ blø ki nu dɔnəʁa dεz- εlə də fø…
sε tɔ̃ vizaʒə kə ʒə vwa dɑ̃z- œ̃ ʁεvə u dɑ̃ lotʁə.
ty ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə e ʒə tə vwa,
lə sjεl ε klεʁə kɑ̃ ty tə lεvə e pɥi nwaʁ kɑ̃ ty tɑ̃ va.
ʒə pɔsəʁε mε pje dɑ̃ tεz- ɑ̃pʁɛ̃tə puʁ tə sɥivʁə o bu də tε ʁεvə
kaʁ ty ε tuʒuʁ mɔ̃ plys bo pɔεmə səlɥi kə ʒə nə vø pa kɔ̃ lizə.
mε kə la bʁizə
ɑ̃pɔʁtə o kʁø də tɔ̃n- ɔʁεjə ʒystə, paʁsə kə sε twa…