Poème-France.com

Poeme : … Le Silence Des Pleurs…… Le Silence Des Pleurs…

Quand les mots sont si beaux et qu’il n’y a personne
Rien que le battement d’un cœur et le silence des pleurs. .
Je n’ai que ton nom dans la tête Je ne pense qu’à toi,
Peu importe où je me trouve Tout tourne autour de toi,
Je voudrais sauver les soupirs qui se meurent en toi et te tendre ma main.
Alléger le mal Qui ta envahit Attirer ton cœur vers le mien. .
Je changerai ta vie Je changerai tes nuits…
Je changerai tes douleurs En larmes de bonheurs. .
Pour toi je ferais Plus que l’impossible
Pour toi je toucherais À l’amour intangible…
Regarde moi tu verra qu’il n’y a pas de manège au fond de mes yeux.
Pas de faux rêves, pas de faux jeux…
Simplement que mes larmes,
Je voudrait tant que tu les transformes en pétales…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ lε mo sɔ̃ si boz- e kil ni a pεʁsɔnə
ʁjɛ̃ kə lə batəmɑ̃ dœ̃ kœʁ e lə silɑ̃sə dε plœʁ.
ʒə nε kə tɔ̃ nɔ̃ dɑ̃ la tεtə ʒə nə pɑ̃sə ka twa,
pø ɛ̃pɔʁtə u ʒə mə tʁuvə tu tuʁnə otuʁ də twa,
ʒə vudʁε sove lε supiʁ ki sə məʁe ɑ̃ twa e tə tɑ̃dʁə ma mɛ̃.
aleʒe lə mal ki ta ɑ̃vai atiʁe tɔ̃ kœʁ vεʁ lə mjɛ̃.
ʒə ʃɑ̃ʒəʁε ta vi ʒə ʃɑ̃ʒəʁε tε nɥi…
ʒə ʃɑ̃ʒəʁε tε dulœʁz- ɑ̃ laʁmə- də bɔnœʁ.
puʁ twa ʒə fəʁε plys kə lɛ̃pɔsiblə
puʁ twa ʒə tuʃəʁεz- a lamuʁ ɛ̃tɑ̃ʒiblə…
ʁəɡaʁdə mwa ty veʁa kil ni a pa də manεʒə o fɔ̃ də mεz- iø.
pa də fo ʁεvə, pa də fo ʒø…
sɛ̃pləmɑ̃ kə mε laʁmə,
ʒə vudʁε tɑ̃ kə ty lε tʁɑ̃sfɔʁməz- ɑ̃ petalə…