Poème-France.com

Poeme : … Même Loin De Toi…… Même Loin De Toi…

Donne-moi je t’en prie Ce dont j’ai tant envie,
Pas pour la vie, pas pour toujours.
Seulement, aujourd’hui, donne moi ton amour…
Je voudrais tant te regarder dans les yeux, et voir au fond de toi,
Car Je suis là tout seul à m’ennuyer de toi. .
Et Si tu voulais tout simplement un jour seulement une fois,
Tu pourrais te coucher dans mes rêves et tu n’aurais plus jamais froid,
Je ne t’en demande pas beaucoups Je t’en demande juste un peu
Juste un tout petit bout De ce que tu as de mieux,
Je voudrais tant t’aimer avant que tu ne pleures,
Je te diraits ces mots qui éffacent la douleur. .
J’ai même mon cœur pris dans les barbelès depuis que je t’ai rencontrer. .
Et si c’est ça t’aimer alors y penser encore,
Me donne le courage de t’aimer encore plus fort. .
Mais Comment crier même ma voix n’est plus ma voix,
Alors je le crie sur tout les ocean l’amour que j’ai pour toi…
Car Personne ne pourra jamais m’empêcher,
Même loin de toi de toujours t’aimer…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɔnə mwa ʒə tɑ̃ pʁi sə dɔ̃ ʒε tɑ̃ ɑ̃vi,
pa puʁ la vi, pa puʁ tuʒuʁ.
sələmɑ̃, oʒuʁdɥi, dɔnə mwa tɔ̃n- amuʁ…
ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəɡaʁde dɑ̃ lεz- iø, e vwaʁ o fɔ̃ də twa,
kaʁ ʒə sɥi la tu səl a mɑ̃nyie də twa.
e si ty vulε tu sɛ̃pləmɑ̃ œ̃ ʒuʁ sələmɑ̃ ynə fwa,
ty puʁʁε tə kuʃe dɑ̃ mε ʁεvəz- e ty noʁε plys ʒamε fʁwa,
ʒə nə tɑ̃ dəmɑ̃də pa boku ʒə tɑ̃ dəmɑ̃də ʒystə œ̃ pø
ʒystə œ̃ tu pəti bu də sə kə ty a də mjø,
ʒə vudʁε tɑ̃ tεme avɑ̃ kə ty nə plœʁə,
ʒə tə diʁε sε mo ki efase la dulœʁ.
ʒε mεmə mɔ̃ kœʁ pʁi dɑ̃ lε baʁbəlε dəpɥi kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
e si sε sa tεme alɔʁz- i pɑ̃se ɑ̃kɔʁə,
mə dɔnə lə kuʁaʒə də tεme ɑ̃kɔʁə plys fɔʁ.
mε kɔmɑ̃ kʁje mεmə ma vwa nε plys ma vwa,
alɔʁ ʒə lə kʁi syʁ tu lεz- ɔsəɑ̃ lamuʁ kə ʒε puʁ twa…
kaʁ pεʁsɔnə nə puʁʁa ʒamε mɑ̃pεʃe,
mεmə lwɛ̃ də twa də tuʒuʁ tεme…