Poème-France.com

Poeme : … Le Crie D’Une Rose Quand L’Amour Se Fait… Le Crie D’Une Rose Quand L’Amour Se Fait

Moi soleil Je vis au dessus des nuages.
Toi rose de la nuit au près de ce rivage.
On se croise au hasard Au moment ou l’aube ce fait tard
Le jour quand tu sommeilles Je me glisse dans ton lit
Je te souffle à l’oreille Des petits mots gentils
Des je t’aime, je t’adore À moitié endormis
Puis je te quitte Chaque nuit de ma vie.
Et je suis la à guetter l’aurore pour te croisé encore,
Je frappe aux portes de la nuit pour offrir à la lune Des paradis,
A fin d’échanger sa place Pour me sortir des sommeils et ètre la à ton réveille. .
Se retrouver dans la douceur et regarder Dans ton cœur.
S’approcher l’un de l’autre pour un instant regarder les étoiles jusqu’a l’aube.
Et le lendemain te prendre par la main te conduire sous ce ciel bleu pour y voir tes yeux. .
Et ne plus entendre sur cette terre,
Le crie d’une rose quand l’amour se fait éphemère…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mwa sɔlεj ʒə vis o dəsy dε nɥaʒə.
twa ʁozə də la nɥi o pʁε də sə ʁivaʒə.
ɔ̃ sə kʁwazə o-azaʁ o mɔmɑ̃ u lobə sə fε taʁ
lə ʒuʁ kɑ̃ ty sɔmεjə ʒə mə ɡlisə dɑ̃ tɔ̃ li
ʒə tə suflə a lɔʁεjə dε pəti mo ʒɑ̃til
dε ʒə tεmə, ʒə tadɔʁə a mwatje ɑ̃dɔʁmi
pɥi ʒə tə kitə ʃakə nɥi də ma vi.
e ʒə sɥi la a ɡεte loʁɔʁə puʁ tə kʁwaze ɑ̃kɔʁə,
ʒə fʁapə o pɔʁtə- də la nɥi puʁ ɔfʁiʁ a la lynə dε paʁadi,
a fɛ̃ deʃɑ̃ʒe sa plasə puʁ mə sɔʁtiʁ dε sɔmεjz- e εtʁə la a tɔ̃ ʁevεjə.
sə ʁətʁuve dɑ̃ la dusœʁ e ʁəɡaʁde dɑ̃ tɔ̃ kœʁ.
sapʁoʃe lœ̃ də lotʁə puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ʁəɡaʁde lεz- etwalə ʒyska lobə.
e lə lɑ̃dəmɛ̃ tə pʁɑ̃dʁə paʁ la mɛ̃ tə kɔ̃dɥiʁə su sə sjεl blø puʁ i vwaʁ tεz- iø.
e nə plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə syʁ sεtə teʁə,
lə kʁi dynə ʁozə kɑ̃ lamuʁ sə fε efəmεʁə…