Poème-France.com

Poeme : … Que Disent Tes Yeux Au Moment De Partir…… Que Disent Tes Yeux Au Moment De Partir…

Que disent tes yeux au moment de partir ? .
Est-ce que j’existe encore pour toi ? .
Tu vois moi Je suis venu t’attendre.
J’ai cru pouvoir consoler ma douleur,
Par ton absence par tes silences.
Mais à distance Au fond de ton cœur.
Tu me dit je n’ai plus rien à t’offrir, il faut savoir partir,
Mais moi j’ai tant d’amour et je ne veux pas mourir. .
J’attendrai patiemment le temps qui s’arrête,
Je le prendrai dans mes mains pour tout reconstruire.
Si tu vois mes larmes et entent mes cris de détresse.
Mets-toi dans ma peau et si tu à de la peine,
Je t’en prie ne la cache pas car moi je t’aime…
Je repense à la beauté de tes mots,
À Ton parfum ton amour sur ma peau. .
Toi qui n’est pas prête à tout recommencer,
Un seul regard un seul baiser…
Suffirait Pour que revienne l’instant que j’ai tant désirer…
Ocean Crye

PostScriptum

ce poème est la suite de (la brise me parle de toi)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kə dize tεz- iøz- o mɔmɑ̃ də paʁtiʁ ? .
ε sə kə ʒεɡzistə ɑ̃kɔʁə puʁ twa ? .
ty vwa mwa ʒə sɥi vəny tatɑ̃dʁə.
ʒε kʁy puvwaʁ kɔ̃sɔle ma dulœʁ,
paʁ tɔ̃n- absɑ̃sə paʁ tε silɑ̃sə.
mεz- a distɑ̃sə o fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ.
ty mə di ʒə nε plys ʁjɛ̃ a tɔfʁiʁ, il fo savwaʁ paʁtiʁ,
mε mwa ʒε tɑ̃ damuʁ e ʒə nə vø pa muʁiʁ.
ʒatɑ̃dʁε pasjamɑ̃ lə tɑ̃ ki saʁεtə,
ʒə lə pʁɑ̃dʁε dɑ̃ mε mɛ̃ puʁ tu ʁəkɔ̃stʁɥiʁə.
si ty vwa mε laʁməz- e ɑ̃te mε kʁi də detʁεsə.
mεt twa dɑ̃ ma po e si ty a də la pεnə,
ʒə tɑ̃ pʁi nə la kaʃə pa kaʁ mwa ʒə tεmə…
ʒə ʁəpɑ̃sə a la bote də tε mo,
a tɔ̃ paʁfœ̃ tɔ̃n- amuʁ syʁ ma po.
twa ki nε pa pʁεtə a tu ʁəkɔmɑ̃se,
œ̃ səl ʁəɡaʁ œ̃ səl bεze…
syfiʁε puʁ kə ʁəvjεnə lɛ̃stɑ̃ kə ʒε tɑ̃ deziʁe…