Poème-France.com

Poeme : … Mon Coeur S’En Va À La Dérive…… Mon Coeur S’En Va À La Dérive…

J’attent depuis longtemps cet amour qui pourrait m’anéantir.
Mais Avant de souffrir Laissez-moi lui dire…
Si je connaissais le chemin qui me conduis a elle,
Je partirais, de ce pas pour la prendre sous mon aile…
Car je ne voudrait pas qu’elle soit seulement une aventure,
Mais simplement lui donner un amour sans blessure.
Tends - moi la main qu’on se tiènne un peu,
Sur ce bout de chemin qui nous enmène a deux…
Dans la nuit C’est ta passion que je poursuis.
Ne me refuses pas Les caresses,
Pose ta tête sur mon épaule j’ai tant de tendresse. .
Tu vois j’ai tellement dû manquer d’amour
Pour te chercher comme je te cherche, jour après jour…
Et sans toi mon cœur s’en va à la dérive.
Comme une feuille emporter par la brise…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒate dəpɥi lɔ̃tɑ̃ sεt amuʁ ki puʁʁε maneɑ̃tiʁ.
mεz- avɑ̃ də sufʁiʁ lεse mwa lɥi diʁə…
si ʒə kɔnεsε lə ʃəmɛ̃ ki mə kɔ̃dɥiz- a εllə,
ʒə paʁtiʁε, də sə pa puʁ la pʁɑ̃dʁə su mɔ̃n- εlə…
kaʁ ʒə nə vudʁε pa kεllə swa sələmɑ̃ ynə avɑ̃tyʁə,
mε sɛ̃pləmɑ̃ lɥi dɔne œ̃n- amuʁ sɑ̃ blesyʁə.
tɑ̃ mwa la mɛ̃ kɔ̃ sə tjεnə œ̃ pø,
syʁ sə bu də ʃəmɛ̃ ki nuz- ɑ̃mεnə a dø…
dɑ̃ la nɥi sε ta pasjɔ̃ kə ʒə puʁsɥi.
nə mə ʁəfyzə pa lε kaʁesə,
pozə ta tεtə syʁ mɔ̃n- epolə ʒε tɑ̃ də tɑ̃dʁεsə.
ty vwa ʒε tεllmɑ̃ dy mɑ̃ke damuʁ
puʁ tə ʃεʁʃe kɔmə ʒə tə ʃεʁʃə, ʒuʁ apʁε ʒuʁ…
e sɑ̃ twa mɔ̃ kœʁ sɑ̃ va a la deʁivə.
kɔmə ynə fœjə ɑ̃pɔʁte paʁ la bʁizə…