Poème-France.com

Poeme : Je Laisse Couler Les Gouttes D’Eau Entre Mes CilsJe Laisse Couler Les Gouttes D’Eau Entre Mes Cils

Je laisse couler les gouttes d’eau Entre mes cils, ça fait des sillons sur ma peau.
Je Laisse déborder des balcons Les larmes séchées, les larmes de fond.
Les paupières inondées de pluie Dans le fond des ruisseaux…
Moi qui pourtant aimait rire et m’amuser j’ai souvent cette envie, l’envie de pleurer.
Tant de problèmes surgissent devant moi que parfois, je n’ai plus le goût,
Plus le goût d’être là. Je sens alors un grand vide dans mon cœur,
Ce vide que je remplis pour ne plus avoir peur.
Peur de sombrer dans une tristesse infinie tristesse dans laquelle je m’oublie…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə lεsə kule lε ɡutə do ɑ̃tʁə mε sil, sa fε dε sijɔ̃ syʁ ma po.
ʒə lεsə debɔʁde dε balkɔ̃ lε laʁmə- seʃe, lε laʁmə- də fɔ̃.
lε popjεʁəz- inɔ̃de də plɥi dɑ̃ lə fɔ̃ dε ʁɥiso…
mwa ki puʁtɑ̃ εmε ʁiʁə e mamyze ʒε suvɑ̃ sεtə ɑ̃vi, lɑ̃vi də pləʁe.
tɑ̃ də pʁɔblεmə syʁʒise dəvɑ̃ mwa kə paʁfwa, ʒə nε plys lə ɡu,
plys lə ɡu dεtʁə la. ʒə sɑ̃sz- alɔʁz- œ̃ ɡʁɑ̃ vidə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
sə vidə kə ʒə ʁɑ̃pli puʁ nə plysz- avwaʁ pœʁ.
pœʁ də sɔ̃bʁe dɑ̃z- ynə tʁistεsə ɛ̃fini tʁistεsə dɑ̃ lakεllə ʒə mubli…