Poème-France.com

Poeme : … Sans Cesse Je Pense A Toi…… Sans Cesse Je Pense A Toi…

A part cette larme qui me rappelle son départ il ne me reste que ce silence.
Parce qu’une passion qui s’achève, c’est une souffrance qui commence.
La voila partie sans moi, avec mes rêves, il ne me reste que l’angoisse.
Elle m’à tout pris mème le temps s’enfuit, je sens mon cœur qui se froisse.
J’aurais du comprendre s’est mots mais déjà elle me semble si loin.
Pourtant il étais si beau ce chemin.
Même si je suis passée inaperçu, je ne pourrais pas effacer ce que l’on a vécu.
Car La douleur est toujours beaucoup plus intense quand tout est perdu.
Je t’en prie laisse-moi lire dans tes yeux, donne moi cet espoir.
Sentir ton souffle encore pour un dernier soir.
Je te tends la main une dernière fois mème si tu semble si lointaine.
Je voudrais t’offrir tous ces mots qui font rire ne serais-ce qu’un instant pour oublié ma peine…
Ocean Crye

PostScriptum

amitié à tout ceux qui me lisent océan


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a paʁ sεtə laʁmə ki mə ʁapεllə sɔ̃ depaʁ il nə mə ʁεstə kə sə silɑ̃sə.
paʁsə kynə pasjɔ̃ ki saʃεvə, sεt- ynə sufʁɑ̃sə ki kɔmɑ̃sə.
la vwala paʁti sɑ̃ mwa, avεk mε ʁεvə, il nə mə ʁεstə kə lɑ̃ɡwasə.
εllə ma tu pʁi mεmə lə tɑ̃ sɑ̃fɥi, ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ ki sə fʁwasə.
ʒoʁε dy kɔ̃pʁɑ̃dʁə sε mo mε deʒa εllə mə sɑ̃blə si lwɛ̃.
puʁtɑ̃ il etε si bo sə ʃəmɛ̃.
mεmə si ʒə sɥi pase inapεʁsy, ʒə nə puʁʁε pa efase sə kə lɔ̃n- a veky.
kaʁ la dulœʁ ε tuʒuʁ boku plysz- ɛ̃tɑ̃sə kɑ̃ tut- ε pεʁdy.
ʒə tɑ̃ pʁi lεsə mwa liʁə dɑ̃ tεz- iø, dɔnə mwa sεt εspwaʁ.
sɑ̃tiʁ tɔ̃ suflə ɑ̃kɔʁə puʁ œ̃ dεʁnje swaʁ.
ʒə tə tɑ̃ la mɛ̃ ynə dεʁnjεʁə fwa mεmə si ty sɑ̃blə si lwɛ̃tεnə.
ʒə vudʁε tɔfʁiʁ tus sε mo ki fɔ̃ ʁiʁə nə səʁε sə kœ̃n- ɛ̃stɑ̃ puʁ ublje ma pεnə…