Poème-France.com

Poeme : … Quand La Nuit Se Lève…… Quand La Nuit Se Lève…

Quand la nuit se lève et m’entraînes dans Mes rêves.
Je prent tout de toi Tes visions, tes pensées même tes pleurs.
Mais Dis-moi d’où viennent toutes ces larmes pas de ton cœur…
Puis ce silence Qui m’entoure et me tourmente,
Lorsque le mal de toi me tord le ventre. .
Même si je crie, même si je pleure.
C’est trop tard, il y a trops de douleurs dans mon cœur. .
Si ce soir je ne suis pas là. Et si demain non plus tu ne me vois pas. .
C’est que Personne ne m’attend À mon réveil.
Je fermerais les yeux sur toi comme si les matins n’existaient pas.
Et je sortirais dans le froid du soir Jusqu’à ce qu’on me perde dans le noir…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ la nɥi sə lεvə e mɑ̃tʁεnə dɑ̃ mε ʁεvə.
ʒə pʁe tu də twa tε vizjɔ̃, tε pɑ̃se mεmə tε plœʁ.
mε di mwa du vjεne tutə sε laʁmə- pa də tɔ̃ kœʁ…
pɥi sə silɑ̃sə ki mɑ̃tuʁə e mə tuʁmɑ̃tə,
lɔʁskə lə mal də twa mə tɔʁ lə vɑ̃tʁə.
mεmə si ʒə kʁi, mεmə si ʒə plœʁə.
sε tʁo taʁ, il i a tʁɔp də dulœʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
si sə swaʁ ʒə nə sɥi pa la. e si dəmɛ̃ nɔ̃ plys ty nə mə vwa pa.
sε kə pεʁsɔnə nə matɑ̃t- a mɔ̃ ʁevεj.
ʒə fεʁməʁε lεz- iø syʁ twa kɔmə si lε matɛ̃ nεɡzistε pa.
e ʒə sɔʁtiʁε dɑ̃ lə fʁwa dy swaʁ ʒyska sə kɔ̃ mə pεʁdə dɑ̃ lə nwaʁ…