Poème-France.com

Poeme : … Comme Dans Un Rêve À Moitié Effacé…… Comme Dans Un Rêve À Moitié Effacé…

Comme dans un rêve à moitié effacé
J’entends ta voix qui me dit, tu es toujours la pour moi mais on ne se connait pas,
On se frôle les doigts mais on ne se touche pas,
On se frôle des mots mais on ne s’entend pas,
Parle moi de toi aide-moi et je te dit, je viens T’apporter ce que tu désires
Car mon cœur au fond du ciel bleu Est chagrin lorsque tu soupires,
Il y a ta vie qui s’enfuit et moi qui te supplie.
Pour toi j’ai allumé le ciel entier pour t’éclairer,
Pour te trouver je marche dans tes pas
Il n’y a que toi qui rôde en moi j’ai même cru respirer ta peau
Et voir tes yeux comme un mirage que je ne peux toucher,
Il y a mon cœur qui bat dans le tien mes rèves qui rejoignent tes mains
Mon ame qui revit sous ton charme//////
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə dɑ̃z- œ̃ ʁεvə a mwatje efase
ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa ki mə di, ty ε tuʒuʁ la puʁ mwa mεz- ɔ̃ nə sə kɔnε pa,
ɔ̃ sə fʁolə lε dwa mεz- ɔ̃ nə sə tuʃə pa,
ɔ̃ sə fʁolə dε mo mεz- ɔ̃ nə sɑ̃tɑ̃ pa,
paʁlə mwa də twa εdə mwa e ʒə tə di, ʒə vjɛ̃ tapɔʁte sə kə ty deziʁə
kaʁ mɔ̃ kœʁ o fɔ̃ dy sjεl blø ε ʃaɡʁɛ̃ lɔʁskə ty supiʁə,
il i a ta vi ki sɑ̃fɥi e mwa ki tə sypli.
puʁ twa ʒε alyme lə sjεl ɑ̃tje puʁ teklεʁe,
puʁ tə tʁuve ʒə maʁʃə dɑ̃ tε pa
il ni a kə twa ki ʁodə ɑ̃ mwa ʒε mεmə kʁy ʁεspiʁe ta po
e vwaʁ tεz- iø kɔmə œ̃ miʁaʒə kə ʒə nə pø tuʃe,
il i a mɔ̃ kœʁ ki ba dɑ̃ lə tjɛ̃ mε ʁεvə ki ʁəʒwaɲe tε mɛ̃
mɔ̃n- amə ki ʁəvi su tɔ̃ ʃaʁmə slaʃ slaʃ slaʃ slaʃ