Poème-France.com

Poeme : Être Sûr De S’Aimer…Être Sûr De S’Aimer…

En manque de toi
En manque de moi
Un peu de ta voix
Qui me rassurera…

Une seule envie
Me sentir ici
Dans le creux de ton lit
Entre tes bras, à minuit…

Un rêve de ton corps
Un sentiment encore
L’amour, cet or
Je me lève, tu dors…

Rassure-moi près de toi
Envie-moi à minuit
Rêve de moi quand tu dors
Et alors tu m’aimeras…
Omni-Toi

PostScriptum

voilà ca c’est pour mon nouveau chiri que j’aime trop trop trop ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ mɑ̃kə də twa
ɑ̃ mɑ̃kə də mwa
œ̃ pø də ta vwa
ki mə ʁasyʁəʁa…

ynə sələ ɑ̃vi
mə sɑ̃tiʁ isi
dɑ̃ lə kʁø də tɔ̃ li
ɑ̃tʁə tε bʁa, a minɥi…

œ̃ ʁεvə də tɔ̃ kɔʁ
œ̃ sɑ̃timɑ̃ ɑ̃kɔʁə
lamuʁ, sεt ɔʁ
ʒə mə lεvə, ty dɔʁ…

ʁasyʁə mwa pʁε də twa
ɑ̃vi mwa a minɥi
ʁεvə də mwa kɑ̃ ty dɔʁ
e alɔʁ ty mεməʁa…