Poème-France.com

Poeme : Oo°Oo… Peur… De Toi… Oo°OoOo°Oo… Peur… De Toi… Oo°Oo

J’ai peur…
Peur ? mais de quoi ?
De toi… de moi…
… Une frayeur…

Chaque fois je pleure
Quand je vois ton visage
Dans l’éclair de mes orages
La pluie à ton odeur

L’orage va et vient
Je suis sur d’être amoureuse
Mais je suis un peu trop rêveuse
Et mon cœur… le tien…

Ton regard me fascine
Bleu… vert… nuit…
Vivant comme la pluie
Comme la lumière divine

Tu es mon coup de foudre
Je t’aime

Tu m’aimes
Je suis ton coup de foudre
Omni-Toi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pœʁ…
pœʁ ? mε də kwa ?
də twa… də mwa…
… ynə fʁεjœʁ…

ʃakə fwa ʒə plœʁə
kɑ̃ ʒə vwa tɔ̃ vizaʒə
dɑ̃ leklεʁ də mεz- ɔʁaʒə
la plɥi a tɔ̃n- ɔdœʁ

lɔʁaʒə va e vjɛ̃
ʒə sɥi syʁ dεtʁə amuʁøzə
mε ʒə sɥiz- œ̃ pø tʁo ʁεvøzə
e mɔ̃ kœʁ… lə tjɛ̃…

tɔ̃ ʁəɡaʁ mə fasinə
blø… vεʁ… nɥi…
vivɑ̃ kɔmə la plɥi
kɔmə la lymjεʁə divinə

ty ε mɔ̃ ku də fudʁə
ʒə tεmə

ty mεmə
ʒə sɥi tɔ̃ ku də fudʁə