Poème-France.com

Poeme : Etre Libre D’AimerEtre Libre D’Aimer

Pourquoi dois-tu toujours cacher la vérité ?
Ces mensonges, ces jeux auxquels tu joues pour protéger tes sentiments…
Le monde serait tellement différent si on arrêtait de mentir ou de se cacher,
Si on se laissait allé tout simplement…

Toi, toi qui parle tout le temps de liberté,
Si tu te caches tout le temps derrière ces murs,
Que toi-même tu as bâtis pour te cacher,
Tu ne seras jamais libre. tu seras juste emprisonné

Emprisonné de toi-même !

Entrainé dans le vent.
Tu te mets à rêver.
Tu es libre, car il n’y a personne pour t’empecher
De penser a ce que tu ressent.

Avec l’homme que tu aimais.
Celui que tu désirais au quotidien
Tu t’en souviens ?
Impossible. Tu avais juré que tu n’allais jamais l’oublier.

Cet homme, c’est ton âme sœur
Mais tu en avais peur.
Peur de casser tes sentiments.
Peur que cela te mène au néant.

Mais si tu n’essaie pas de vivre ton rêve, a quoi ça sert de rêver ? ? ?
N’oublie pas qu’il n’est jamais trop tard.
Tu peux toujours le retrouver.
Avant tu disais que c’étais trop tôt.

Toujours cette peur.
Tu attendais toujours le bon moment.
Celui qui n’est jamais venu.
Car pendant des années, tu as caché ces sentiments.

Si tu les avais laissés libre,
Maintenant, tu ne serais pas seul à pleurer.
Tu dis que c’est si compliqué d’aimer.
Mais qu’as-tu eus à faire pour qu’en pensant a lui ton cœur vibre ?

C’est venu seul.
Tu n’as rien demander.
Mais tu peux toujours dire merci.
Car si maintenant tu abandonnais tout,
Tu casserais tous ces murs qui t’entourent.
Cette forteresse qui soit disant te ferait devenir plus forte,
Détruis-la.
Car c’est à cause d’elle que tu crois avoir tout perdu.
Alors, il ne restera plus que toi. Toi et ton amour que tu ne peux pas détruire.
Et la, tu remercieras toute ta vie les étoiles.
Parce que celui que tu aimais t’attendait.
Car a travers tes murs, tu ne voyais rien.

Laissons nous aller. Stoppons tout.
Vivons heureux.
°Oo Dream Oo°

PostScriptum

Désolée pour les rimes qui rimes pas trop. . Mais ca fait tellment longtemps que j’l’ai écris et c’est merdique a le finir.
C’té ménant ou jamais… lol


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa dwa ty tuʒuʁ kaʃe la veʁite ?
sε mɑ̃sɔ̃ʒə, sε ʒøz- okεl ty ʒu puʁ pʁɔteʒe tε sɑ̃timɑ̃…
lə mɔ̃də səʁε tεllmɑ̃ difeʁɑ̃ si ɔ̃n- aʁεtε də mɑ̃tiʁ u də sə kaʃe,
si ɔ̃ sə lεsε ale tu sɛ̃pləmɑ̃…

twa, twa ki paʁlə tu lə tɑ̃ də libεʁte,
si ty tə kaʃə tu lə tɑ̃ dəʁjεʁə sε myʁ,
kə twa mεmə ty a bati puʁ tə kaʃe,
ty nə səʁa ʒamε libʁə. ty səʁa ʒystə ɑ̃pʁizɔne

ɑ̃pʁizɔne də twa mεmə !

ɑ̃tʁεne dɑ̃ lə vɑ̃.
ty tə mεtz- a ʁεve.
ty ε libʁə, kaʁ il ni a pεʁsɔnə puʁ tɑ̃pεʃe
də pɑ̃se a sə kə ty ʁəse.

avεk lɔmə kə ty εmε.
səlɥi kə ty deziʁεz- o kɔtidjɛ̃
ty tɑ̃ suvjɛ̃ ?
ɛ̃pɔsiblə. ty avε ʒyʁe kə ty nalε ʒamε lublje.

sεt ɔmə, sε tɔ̃n- amə sœʁ
mε ty ɑ̃n- avε pœʁ.
pœʁ də kase tε sɑ̃timɑ̃.
pœʁ kə səla tə mεnə o neɑ̃.

mε si ty nesε pa də vivʁə tɔ̃ ʁεvə, a kwa sa sεʁ də ʁεve ? ? ?
nubli pa kil nε ʒamε tʁo taʁ.
ty pø tuʒuʁ lə ʁətʁuve.
avɑ̃ ty dizε kə setε tʁo to.

tuʒuʁ sεtə pœʁ.
ty atɑ̃dε tuʒuʁ lə bɔ̃ mɔmɑ̃.
səlɥi ki nε ʒamε vəny.
kaʁ pɑ̃dɑ̃ dεz- ane, ty a kaʃe sε sɑ̃timɑ̃.

si ty lεz- avε lεse libʁə,
mɛ̃tənɑ̃, ty nə səʁε pa səl a pləʁe.
ty di kə sε si kɔ̃plike dεme.
mε ka ty y a fεʁə puʁ kɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a lɥi tɔ̃ kœʁ vibʁə ?

sε vəny səl.
ty na ʁjɛ̃ dəmɑ̃de.
mε ty pø tuʒuʁ diʁə mεʁsi.
kaʁ si mɛ̃tənɑ̃ ty abɑ̃dɔnε tu,
ty kasəʁε tus sε myʁ ki tɑ̃tuʁe.
sεtə fɔʁtəʁεsə ki swa dizɑ̃ tə fəʁε dəvəniʁ plys fɔʁtə,
detʁɥi la.
kaʁ sεt- a kozə dεllə kə ty kʁwaz- avwaʁ tu pεʁdy.
alɔʁ, il nə ʁεstəʁa plys kə twa. twa e tɔ̃n- amuʁ kə ty nə pø pa detʁɥiʁə.
e la, ty ʁəmεʁsjəʁa tutə ta vi lεz- etwalə.
paʁsə kə səlɥi kə ty εmε tatɑ̃dε.
kaʁ a tʁavεʁ tε myʁ, ty nə vwajε ʁjɛ̃.

lεsɔ̃ nuz- ale. stɔpɔ̃ tu.
vivɔ̃z- œʁø.