Poeme : Etre Libre D’aimer

Etre Libre D’aimer

Pourquoi dois-tu toujours cacher la vérité ?
Ces mensonges, ces jeux auxquels tu joues pour protéger tes sentiments…
Le monde serait tellement différent si on arrêtait de mentir ou de se cacher,
Si on se laissait allé tout simplement…

Toi, toi qui parle tout le temps de liberté,
Si tu te caches tout le temps derrière ces murs,
Que toi-même tu as bâtis pour te cacher,
Tu ne seras jamais libre. tu seras juste emprisonné

Emprisonné de toi-même !

Entrainé dans le vent.
Tu te mets à rêver.
Tu es libre, car il n’y a personne pour t’empecher
De penser a ce que tu ressent.

Avec l’homme que tu aimais.
Celui que tu désirais au quotidien
Tu t’en souviens ?
Impossible. Tu avais juré que tu n’allais jamais l’oublier.

Cet homme, c’est ton âme sœur
Mais tu en avais peur.
Peur de casser tes sentiments.
Peur que cela te mène au néant.

Mais si tu n’essaie pas de vivre ton rêve, a quoi ça sert de rêver ? ? ?
N’oublie pas qu’il n’est jamais trop tard.
Tu peux toujours le retrouver.
Avant tu disais que c’étais trop tôt.

Toujours cette peur.
Tu attendais toujours le bon moment.
Celui qui n’est jamais venu.
Car pendant des années, tu as caché ces sentiments.

Si tu les avais laissés libre,
Maintenant, tu ne serais pas seul à pleurer.
Tu dis que c’est si compliqué d’aimer.
Mais qu’as-tu eus à faire pour qu’en pensant a lui ton cœur vibre ?

C’est venu seul.
Tu n’as rien demander.
Mais tu peux toujours dire merci.
Car si maintenant tu abandonnais tout,
Tu casserais tous ces murs qui t’entourent.
Cette forteresse qui soit disant te ferait devenir plus forte,
Détruis-la.
Car c’est à cause d’elle que tu crois avoir tout perdu.
Alors, il ne restera plus que toi. Toi et ton amour que tu ne peux pas détruire.
Et la, tu remercieras toute ta vie les étoiles.
Parce que celui que tu aimais t’attendait.
Car a travers tes murs, tu ne voyais rien.

Laissons nous aller. Stoppons tout.
Vivons heureux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Etre Libre D’aimer

  pour=quoi=dois=tu=tou=jours=ca=cher=la=vé=ri=té 12
  ces=men=songes=ces=jeux=aux=quels=tu=joues=pour=pro=té=ger=tes=sen=timents 16
  le=monde=se=rait=tel=le=ment=dif=fé=rent=si=on=ar=rê=tait=de=men=tir=ou=de=se=ca=cher 23
  si=on=se=lais=sait=al=lé=tout=simple=ment 10

  toi=toi=qui=par=le=tout=le=temps=de=li=ber=té 12
  si=tu=te=caches=tout=le=temps=der=riè=re=ces=murs 12
  que=toi=même=tu=as=bâ=tis=pour=te=ca=cher 11
  tu=ne=se=ras=ja=mais=libre=tu=se=ras=jus=teem=pri=son=né 15

  em=pri=son=né=de=toi=mê=me 8

  en=trai=né=dans=le=vent 6
  tu=te=mets=à=rê=ver 6
  tu=es=libre=car=il=ny=a=per=son=ne=pour=tem=pe=cher 14
  de=pen=ser=a=ce=que=tu=ressent 8

  a=vec=l=homme=que=tu=ai=mais 8
  ce=lui=que=tu=dé=si=rais=au=quo=ti=dien 11
  tu=ten=sou=viens 4
  im=pos=sible=tu=a=vais=ju=ré=que=tu=nal=lais=ja=mais=lou=blier 16

  cet=hom=me=cest=ton=â=me=sœur 8
  mais=tu=en=a=vais=peur 6
  peur=de=cas=ser=tes=sen=ti=ments 8
  peur=que=ce=la=te=mèneau=né=ant 8

  mais=si=tu=nes=saie=pas=de=vivre=ton=rê=ve=a=quoi=ça=sert=de=rê=ver 18
  nou=blie=pas=quil=nest=ja=mais=trop=tard 9
  tu=peux=tou=jours=le=re=trou=ver 8
  avant=tu=di=sais=que=cé=tais=trop=tôt 9

  tou=jours=cet=te=peur 5
  tu=at=ten=dais=tou=jours=le=bon=moment 9
  ce=lui=qui=nest=ja=mais=ve=nu 8
  car=pen=dant=des=an=nées=tu=as=ca=ché=ces=sen=timents 13

  si=tu=les=a=vais=lais=sés=libre 8
  mainte=nant=tu=ne=se=rais=pas=seul=à=pleu=rer 11
  tu=dis=que=cest=si=com=pli=qué=dai=mer 10
  mais=quas=tu=eus=à=faire=pour=quen=pen=sant=a=lui=ton=cœur=vibre 15

  cest=ve=nu=seul 4
  tu=nas=rien=de=man=der 6
  mais=tu=peux=tou=jours=dire=mer=ci 8
  car=si=mainte=nant=tu=a=ban=don=nais=tout 10
  tu=casse=rais=tous=ces=murs=qui=ten=tourent 9
  cette=for=te=res=se=qui=soit=di=sant=te=fe=rait=de=ve=nir=plus=forte 17
  dé=truis=la 3
  car=cest=à=cause=del=le=que=tu=crois=a=voir=tout=per=du 14
  a=lors=il=ne=res=te=ra=plus=que=toi=toi=et=ton=a=mour=que=tu=ne=peux=pas=dé=truire 22
  et=la=tu=re=mer=cie=ras=toute=ta=vie=les=é=toiles 13
  par=ce=que=ce=lui=que=tu=ai=mais=tat=ten=dait 12
  car=a=tra=vers=tes=murs=tu=ne=vo=yais=rien 11

  lais=sons=nous=al=ler=stop=pons=tout 8
  vi=vons=heu=reux 4
 • Phonétique : Etre Libre D’aimer

  puʁkwa dwa ty tuʒuʁ kaʃe la veʁite ?
  sε mɑ̃sɔ̃ʒə, sε ʒøz- okεl ty ʒu puʁ pʁɔteʒe tε sɑ̃timɑ̃…
  lə mɔ̃də səʁε tεllmɑ̃ difeʁɑ̃ si ɔ̃n- aʁεtε də mɑ̃tiʁ u də sə kaʃe,
  si ɔ̃ sə lεsε ale tu sɛ̃pləmɑ̃…

  twa, twa ki paʁlə tu lə tɑ̃ də libεʁte,
  si ty tə kaʃə tu lə tɑ̃ dəʁjεʁə sε myʁ,
  kə twa mεmə ty a bati puʁ tə kaʃe,
  ty nə səʁa ʒamε libʁə. ty səʁa ʒystə ɑ̃pʁizɔne

  ɑ̃pʁizɔne də twa mεmə !

  ɑ̃tʁεne dɑ̃ lə vɑ̃.
  ty tə mεtz- a ʁεve.
  ty ε libʁə, kaʁ il ni a pεʁsɔnə puʁ tɑ̃pεʃe
  də pɑ̃se a sə kə ty ʁəse.

  avεk lɔmə kə ty εmε.
  səlɥi kə ty deziʁεz- o kɔtidjɛ̃
  ty tɑ̃ suvjɛ̃ ?
  ɛ̃pɔsiblə. ty avε ʒyʁe kə ty nalε ʒamε lublje.

  sεt ɔmə, sε tɔ̃n- amə sœʁ
  mε ty ɑ̃n- avε pœʁ.
  pœʁ də kase tε sɑ̃timɑ̃.
  pœʁ kə səla tə mεnə o neɑ̃.

  mε si ty nesε pa də vivʁə tɔ̃ ʁεvə, a kwa sa sεʁ də ʁεve ? ? ?
  nubli pa kil nε ʒamε tʁo taʁ.
  ty pø tuʒuʁ lə ʁətʁuve.
  avɑ̃ ty dizε kə setε tʁo to.

  tuʒuʁ sεtə pœʁ.
  ty atɑ̃dε tuʒuʁ lə bɔ̃ mɔmɑ̃.
  səlɥi ki nε ʒamε vəny.
  kaʁ pɑ̃dɑ̃ dεz- ane, ty a kaʃe sε sɑ̃timɑ̃.

  si ty lεz- avε lεse libʁə,
  mɛ̃tənɑ̃, ty nə səʁε pa səl a pləʁe.
  ty di kə sε si kɔ̃plike dεme.
  mε ka ty y a fεʁə puʁ kɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a lɥi tɔ̃ kœʁ vibʁə ?

  sε vəny səl.
  ty na ʁjɛ̃ dəmɑ̃de.
  mε ty pø tuʒuʁ diʁə mεʁsi.
  kaʁ si mɛ̃tənɑ̃ ty abɑ̃dɔnε tu,
  ty kasəʁε tus sε myʁ ki tɑ̃tuʁe.
  sεtə fɔʁtəʁεsə ki swa dizɑ̃ tə fəʁε dəvəniʁ plys fɔʁtə,
  detʁɥi la.
  kaʁ sεt- a kozə dεllə kə ty kʁwaz- avwaʁ tu pεʁdy.
  alɔʁ, il nə ʁεstəʁa plys kə twa. twa e tɔ̃n- amuʁ kə ty nə pø pa detʁɥiʁə.
  e la, ty ʁəmεʁsjəʁa tutə ta vi lεz- etwalə.
  paʁsə kə səlɥi kə ty εmε tatɑ̃dε.
  kaʁ a tʁavεʁ tε myʁ, ty nə vwajε ʁjɛ̃.

  lεsɔ̃ nuz- ale. stɔpɔ̃ tu.
  vivɔ̃z- œʁø.
 • Syllabes Phonétique : Etre Libre D’aimer

  puʁ=kwa=dwa=ty=tu=ʒuʁ=ka=ʃe=la=ve=ʁi=te 12
  sε=mɑ̃=sɔ̃ʒə=sε=ʒø=zo=kεl=ty=ʒu=puʁ=pʁɔ=te=ʒe=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 17
  lə=mɔ̃də=sə=ʁε=tεl=lmɑ̃=di=fe=ʁɑ̃=si=ɔ̃=na=ʁε=tε=də=mɑ̃=tiʁ=u=də=sə=ka=ʃe 22
  si=ɔ̃sə=lε=sε=a=le=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 10

  twa=twa=ki=paʁlə=tu=lə=tɑ̃=də=li=bεʁ=te 11
  si=tytə=ka=ʃə=tulə=tɑ̃=də=ʁjε=ʁə=sε=myʁ 11
  kə=twa=mεmə=ty=a=ba=ti=puʁ=tə=ka=ʃe 11
  tynə=sə=ʁa=ʒa=mε=li=bʁə=ty=sə=ʁa=ʒys=təɑ̃=pʁi=zɔ=ne 15

  ɑ̃=pʁi=zɔ=ne=də=twa=mε=mə 8

  ɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=lə=vɑ̃ 6
  ty=tə=mεt=za=ʁε=ve 6
  ty=ε=libʁə=kaʁ=il=ni=a=pεʁ=sɔ=nə=puʁ=tɑ̃=pε=ʃe 14
  də=pɑ̃=se=asə=kə=ty=ʁə=se 8

  a=vεk=lɔ=mə=kə=ty=ε=mε 8
  səl=ɥikə=ty=de=zi=ʁε=zo=kɔ=ti=djɛ̃ 10
  ty=tɑ̃=su=vj=ɛ̃ 5
  ɛ̃=pɔ=siblə=ty=a=vε=ʒy=ʁe=kə=ty=na=lε=ʒa=mε=lu=blje 16

  sεt=ɔ=mə=sε=tɔ̃=na=mə=sœʁ 8
  mε=ty=ɑ̃=na=vε=pœ=ʁə 7
  pœʁ=də=ka=se=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  pœʁ=kə=sə=latə=mε=nəo=ne=ɑ̃ 8

  mε=si=ty=ne=sε=padə=vi=vʁə=tɔ̃=ʁε=və=a=kwa=sa=sεʁ=də=ʁε=ve 18
  nu=bli=pa=kil=nε=ʒa=mε=tʁo=taʁ 9
  ty=pø=tu=ʒuʁ=lə=ʁə=tʁu=ve 8
  a=vɑ̃=ty=di=zεkə=se=tε=tʁo=to 9

  tu=ʒuʁ=sε=tə=pœ=ʁə 6
  ty=a=tɑ̃=dε=tu=ʒuʁlə=bɔ̃=mɔ=mɑ̃ 9
  səl=ɥi=ki=nε=ʒa=mε=və=ny 8
  kaʁ=pɑ̃=dɑ̃=dε=za=ne=ty=a=ka=ʃe=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14

  si=ty=lε=za=vε=lε=se=libʁə 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=nə=sə=ʁε=pa=səl=a=plə=ʁe 11
  ty=dikə=sε=si=kɔ̃=pli=ke=dε=me 9
  mε=ka=ty=y=a=fεʁə=puʁ=kɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=lɥi=tɔ̃=kœʁ=vibʁə 15

  sε=və=ny=səl 4
  ty=na=ʁj=ɛ̃=də=mɑ̃=de 7
  mε=ty=pø=tu=ʒuʁ=diʁə=mεʁ=si 8
  kaʁ=si=mɛ̃tə=nɑ̃=ty=a=bɑ̃=dɔ=nε=tu 10
  ty=kasə=ʁε=tus=sε=myʁ=ki=tɑ̃=tu=ʁe 10
  sεtə=fɔʁ=tə=ʁε=sə=ki=swa=di=zɑ̃=tə=fə=ʁε=də=və=niʁ=plys=fɔʁtə 17
  det=ʁɥi=la 3
  kaʁ=sε=ta=kozə=dεllə=kə=ty=kʁwa=za=vwaʁ=tu=pεʁ=dy 13
  a=lɔʁ=il=nə=ʁεstə=ʁa=plys=kə=twa=twa=e=tɔ̃=na=muʁ=kə=ty=nə=pø=pa=det=ʁɥiʁə 21
  e=la=tyʁə=mεʁ=sjə=ʁa=tu=tə=ta=vi=lε=ze=twalə 13
  paʁsə=kə=səl=ɥi=kə=ty=ε=mε=ta=tɑ̃=dε 11
  kaʁ=a=tʁa=vεʁ=tε=myʁ=tynə=vwa=jε=ʁjɛ̃ 10

  lε=sɔ̃=nu=za=le=stɔ=pɔ̃=tu 8
  vi=vɔ̃=zœ=ʁø 4

PostScriptum

Désolée pour les rimes qui rimes pas trop. . Mais ca fait tellment longtemps que j’l’ai écris et c’est merdique a le finir.
C’té ménant ou jamais… lol

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 28/08/2005 13:14

L'écrit contient 365 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : °Oo Dream Oo°

Récompense

0
0
0