Poème-France.com

Poeme : Un ManqueUn Manque

Un manque

Tandis que les rides se creusent lentement sur ma peau
Et marquent les années douloureuses, je me souviens
De tout ce que j’ai égaré ou laissé en chemin,
De ce qui me fait perdre aujourd’hui mes mots.

J’ai l’impression de m’être trompée durant toutes années
Comme si j’étais passée à côté de ce que je rêvais…

Je n’arrive même plus à me retourner sur mon passé,
Je ne sais pas pourquoi je reste loin de tout, si isolée
Il n’y a peut-être personne ici qui ne puisse me réconforter,
Personne qui n’a envie de m’entendre pleurer.

J’ai l’impression de mettre tromper durant toutes années
Comme si je n’avais jamais pu m’attraper…
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ mɑ̃kə

tɑ̃di kə lε ʁidə sə kʁøze lɑ̃təmɑ̃ syʁ ma po
e maʁke lεz- ane duluʁøzə, ʒə mə suvjɛ̃
də tu sə kə ʒε eɡaʁe u lεse ɑ̃ ʃəmɛ̃,
də sə ki mə fε pεʁdʁə oʒuʁdɥi mε mo.

ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də mεtʁə tʁɔ̃pe dyʁɑ̃ tutəz- ane
kɔmə si ʒetε pase a kote də sə kə ʒə ʁεvε…

ʒə naʁivə mεmə plysz- a mə ʁətuʁne syʁ mɔ̃ pase,
ʒə nə sε pa puʁkwa ʒə ʁεstə lwɛ̃ də tu, si izɔle
il ni a pø tεtʁə pεʁsɔnə isi ki nə pɥisə mə ʁekɔ̃fɔʁte,
pεʁsɔnə ki na ɑ̃vi də mɑ̃tɑ̃dʁə pləʁe.

ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də mεtʁə tʁɔ̃pe dyʁɑ̃ tutəz- ane
kɔmə si ʒə navε ʒamε py matʁape…