Poème-France.com

Poeme : Tu Me ManquesTu Me Manques

Je pense à toi en ce matin
Les yeux ouverts vers le paradis
Je rêve déjà de te voir en chemin
Pour que tu éblouisses ma vie
Dans mon pauvre univers
Tu donnes une lueur sur la misère

Je pense à toi en cet après-midi
Je me demande quand est ce qu’on sera unis
Assise, je ne fais absolument rien
Cat tu n’es pas là et j’ai besoin de toi
C’est comme si tu vivais en moi
J’aimerais juste pouvoir apercevoir ta main

Je pense à toi en ce soir
J’aimerais te donner des bisous
Pour effacer toutes tes idées flous
Et te tendre une main dans ton noir
Juste te sentir serrer dans mes bras
Pour te dire que je suis là

Je pense à toi en cette nuit
J’aimerais te voir dans mon lit
Pour te chuchoter quelques mots doux entre tes bras
Pour pouvoir apaiser ta mort
Et la sentir un peu plus encore
Je ne veux pas te perdre alors ne meurt pas
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pɑ̃sə a twa ɑ̃ sə matɛ̃
lεz- iøz- uvεʁ vεʁ lə paʁadi
ʒə ʁεvə deʒa də tə vwaʁ ɑ̃ ʃəmɛ̃
puʁ kə ty ebluisə ma vi
dɑ̃ mɔ̃ povʁə ynive
ty dɔnəz- ynə lɥœʁ syʁ la mizεʁə

ʒə pɑ̃sə a twa ɑ̃ sεt apʁε midi
ʒə mə dəmɑ̃də kɑ̃t- ε sə kɔ̃ səʁa yni
asizə, ʒə nə fεz- absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃
ka ty nε pa la e ʒε bəzwɛ̃ də twa
sε kɔmə si ty vivεz- ɑ̃ mwa
ʒεməʁε ʒystə puvwaʁ apεʁsəvwaʁ ta mɛ̃

ʒə pɑ̃sə a twa ɑ̃ sə swaʁ
ʒεməʁε tə dɔne dε bizus
puʁ efase tutə tεz- ide flus
e tə tɑ̃dʁə ynə mɛ̃ dɑ̃ tɔ̃ nwaʁ
ʒystə tə sɑ̃tiʁ seʁe dɑ̃ mε bʁa
puʁ tə diʁə kə ʒə sɥi la

ʒə pɑ̃sə a twa ɑ̃ sεtə nɥi
ʒεməʁε tə vwaʁ dɑ̃ mɔ̃ li
puʁ tə ʃyʃɔte kεlk mo duz- ɑ̃tʁə tε bʁa
puʁ puvwaʁ apεze ta mɔʁ
e la sɑ̃tiʁ œ̃ pø plysz- ɑ̃kɔʁə
ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə alɔʁ nə məʁ pa