Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Blessure Ouverte

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/08/2005 00:00

L'écrit contient 258 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Painoir

Blessure Ouverte

Que se passe t-il sur mon chemin ?
Chaque jour, chaque lendemain le même refrain
Et pourtant j’essaye de l’ignorer, de me le cacher ?
Mais quelque chose bloque, la blessure ne veut pas se refermer

Pourtant j’ai compris l’importance de ma vie
Et de chaqu’un de mes moments avec mes amis
Mais quelque chose m’arrête quand je suis seule
J’ai mal, je suffoque, j’essaye encore mais je brûle

Aucunes larmes ne coulent sur mes joues
Je marche, j’avance en ignorant ces idées floues
Ne cherchant pas trop la vérité qui encore me hante
Je ne veux pas tout compliqué en cherchant les actes

Toutes mes illusions, tous mes rêves ont disparus
Et c’est mieux comme sa il n’y a plus de questions
Je continue même si je me heurte et que je m’en sors plus
Je reste debout, j’ignore la mort et trouve une autre façon

Je me cacherais derrière paroles et apparences
Plus jamais je ne referais couler toute ma souffrance
Je refuse de chaque jour devoir subir d’être différente
Pour ceux qui m’apprécient ainsi je resterais forte

Je ne veux plus chercher le pourquoi
Ni le comment de ce que je suis moi
Je refuse de me poser tant de questions
Pour après encore perdre la raison

Je ne veux pas tomber même si tout doit être mensonge
Je ne veux pas… même si tout me ronge
Je ne vous ferais pas cette joie là
De me revoir toute en bas
 • Pieds Hyphénique: Blessure Ouverte

  que=se=pas=se=t=il=sur=mon=che=min 10
  cha=que=jour=cha=que=lende=main=le=mê=me=re=frain 12
  et=pour=tant=jes=saye=de=li=gno=rer=de=me=le=ca=cher 14
  mais=quel=que=chose=blo=que=la=bles=su=re=ne=veut=pas=se=re=fer=mer 17

  pour=tant=jai=com=pris=lim=por=tance=de=ma=vie 11
  et=de=cha=quun=de=mes=moments=a=vec=mes=a=mis 12
  mais=quel=que=cho=se=mar=rê=te=quand=je=suis=seule 12
  jai=mal=je=suf=fo=que=jes=sayeen=core=mais=je=brûle 12

  au=cu=nes=lar=mes=ne=cou=lent=sur=mes=joues 11
  je=mar=che=ja=vanceen=i=gno=rant=ces=i=dées=floues 12
  ne=cher=chant=pas=trop=la=vé=ri=té=qui=en=core=me=hante 14
  je=ne=veux=pas=tout=com=pli=qué=en=cher=chant=les=actes 13

  toutes=mes=illu=sions=tous=mes=rê=ves=ont=dis=pa=rus 12
  et=cest=mieux=comme=sa=il=ny=a=plus=de=ques=tions 12
  je=con=ti=nue=même=si=je=me=heur=teet=que=je=men=sors=plus 15
  je=res=te=de=bout=ji=gnore=la=mort=et=trou=veu=ne=au=tre=fa=çon 17

  je=me=cache=rais=der=rière=pa=ro=les=et=ap=pa=rences 13
  plus=ja=mais=je=ne=re=fe=rais=cou=ler=toute=ma=souf=france 14
  je=re=fuse=de=cha=que=jour=de=voir=su=bir=dê=tre=dif=fé=rente 16
  pour=ceux=qui=map=pré=cient=ain=si=je=res=te=rais=forte 13

  je=ne=veux=plus=cher=cher=le=pour=quoi 9
  ni=le=com=ment=de=ce=que=je=suis=moi 10
  je=re=fu=se=de=me=po=ser=tant=de=ques=tions 12
  pour=a=près=en=co=re=per=dre=la=rai=son 11

  je=ne=veux=pas=tom=ber=même=si=tout=doit=être=men=songe 13
  je=ne=veux=pas=mê=me=si=tout=me=ron=ge 11
  je=ne=vous=fe=rais=pas=cet=te=joie=là 10
  de=me=re=voir=tou=te=en=bas 8
 • Phonétique : Blessure Ouverte

  kə sə pasə te il syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃ ?
  ʃakə ʒuʁ, ʃakə lɑ̃dəmɛ̃ lə mεmə ʁəfʁɛ̃
  e puʁtɑ̃ ʒesεj də liɲɔʁe, də mə lə kaʃe ?
  mε kεlkə ʃozə blɔkə, la blesyʁə nə vø pa sə ʁəfεʁme

  puʁtɑ̃ ʒε kɔ̃pʁi lɛ̃pɔʁtɑ̃sə də ma vi
  e də ʃakœ̃ də mε mɔmɑ̃z- avεk mεz- ami
  mε kεlkə ʃozə maʁεtə kɑ̃ ʒə sɥi sələ
  ʒε mal, ʒə syfɔkə, ʒesεj ɑ̃kɔʁə mε ʒə bʁylə

  okynə laʁmə- nə kule syʁ mε ʒu
  ʒə maʁʃə, ʒavɑ̃sə ɑ̃n- iɲɔʁɑ̃ sεz- ide flu
  nə ʃεʁʃɑ̃ pa tʁo la veʁite ki ɑ̃kɔʁə mə-ɑ̃tə
  ʒə nə vø pa tu kɔ̃plike ɑ̃ ʃεʁʃɑ̃ lεz- aktə

  tutə mεz- ilyzjɔ̃, tus mε ʁεvəz- ɔ̃ dispaʁys
  e sε mjø kɔmə sa il ni a plys də kεstjɔ̃
  ʒə kɔ̃tinɥ mεmə si ʒə mə œʁtə e kə ʒə mɑ̃ sɔʁ plys
  ʒə ʁεstə dəbu, ʒiɲɔʁə la mɔʁ e tʁuvə ynə otʁə fasɔ̃

  ʒə mə kaʃəʁε dəʁjεʁə paʁɔləz- e apaʁɑ̃sə
  plys ʒamε ʒə nə ʁəfəʁε kule tutə ma sufʁɑ̃sə
  ʒə ʁəfyzə də ʃakə ʒuʁ dəvwaʁ sybiʁ dεtʁə difeʁɑ̃tə
  puʁ sø ki mapʁesje ɛ̃si ʒə ʁεstəʁε fɔʁtə

  ʒə nə vø plys ʃεʁʃe lə puʁkwa
  ni lə kɔmɑ̃ də sə kə ʒə sɥi mwa
  ʒə ʁəfyzə də mə poze tɑ̃ də kεstjɔ̃
  puʁ apʁεz- ɑ̃kɔʁə pεʁdʁə la ʁεzɔ̃

  ʒə nə vø pa tɔ̃be mεmə si tu dwa εtʁə mɑ̃sɔ̃ʒə
  ʒə nə vø pa… mεmə si tu mə ʁɔ̃ʒə
  ʒə nə vu fəʁε pa sεtə ʒwa la
  də mə ʁəvwaʁ tutə ɑ̃ ba
 • Pieds Phonétique : Blessure Ouverte

  kə=sə=pa=sə=te=il=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
  ʃa=kə=ʒuʁ=ʃa=kə=lɑ̃=də=mɛ̃=lə=mε=mə=ʁə=fʁɛ̃ 13
  e=puʁ=tɑ̃=ʒe=sεj=də=li=ɲɔ=ʁe=də=mə=lə=ka=ʃe 14
  mε=kεl=kə=ʃozə=blɔ=kə=la=ble=sy=ʁə=nə=vø=pa=səʁə=fεʁ=me 16

  puʁ=tɑ̃=ʒε=kɔ̃=pʁi=lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=də=ma=vi 12
  e=də=ʃa=kœ̃=də=mε=mɔ=mɑ̃=za=vεk=mε=za=mi 13
  mε=kεl=kə=ʃo=zə=ma=ʁε=tə=kɑ̃=ʒə=sɥi=sə=lə 13
  ʒε=mal=ʒə=sy=fɔ=kə=ʒe=sεj=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=ʒə=bʁylə 14

  o=ky=nə=la=ʁmə=nə=ku=le=syʁ=mε=ʒu 11
  ʒə=maʁ=ʃə=ʒa=vɑ̃=sə=ɑ̃=ni=ɲɔ=ʁɑ̃=sε=zi=de=flu 14
  nə=ʃεʁ=ʃɑ̃=pa=tʁo=la=ve=ʁi=te=ki=ɑ̃=kɔʁə=mə-ɑ̃tə 14
  ʒə=nə=vø=pa=tu=kɔ̃=pli=ke=ɑ̃=ʃεʁ=ʃɑ̃=lε=zak=tə 14

  tu=tə=mε=zi=ly=zjɔ̃=tus=mε=ʁε=və=zɔ̃=dis=pa=ʁys 14
  e=sε=mjø=kɔ=mə=sa=il=ni=a=plys=də=kεs=tj=ɔ̃ 14
  ʒə=kɔ̃=tinɥ=mεmə=si=ʒə=mə=œʁ=təe=kə=ʒə=mɑ̃=sɔʁ=plys 14
  ʒə=ʁεstə=də=bu=ʒi=ɲɔ=ʁə=la=mɔʁ=e=tʁu=vəy=nə=o=tʁə=fa=sɔ̃ 17

  ʒə=mə=ka=ʃə=ʁε=də=ʁjεʁə=pa=ʁɔ=lə=ze=a=pa=ʁɑ̃sə 14
  plys=ʒa=mεʒə=nə=ʁə=fə=ʁε=ku=le=tu=tə=ma=su=fʁɑ̃sə 14
  ʒə=ʁə=fyzə=də=ʃa=kə=ʒuʁ=də=vwaʁ=sy=biʁ=dε=tʁə=di=fe=ʁɑ̃tə 16
  puʁ=sø=ki=ma=pʁe=sje=ɛ̃=si=ʒə=ʁεs=tə=ʁε=fɔʁ=tə 14

  ʒə=nə=vø=plys=ʃεʁ=ʃe=lə=puʁ=kwa 9
  ni=lə=kɔ=mɑ̃=də=sə=kə=ʒə=sɥi=mwa 10
  ʒə=ʁə=fy=zə=də=mə=po=ze=tɑ̃=də=kεs=tj=ɔ̃ 13
  puʁ=a=pʁε=zɑ̃=kɔʁ=ə=pεʁ=dʁə=la=ʁε=zɔ̃ 11

  ʒə=nə=vø=pa=tɔ̃=be=mεmə=si=tu=dwa=ε=tʁə=mɑ̃=sɔ̃ʒə 14
  ʒə=nə=vø=pa=mε=mə=si=tu=mə=ʁɔ̃=ʒə 11
  ʒə=nə=vu=fə=ʁε=pa=sε=tə=ʒwa=la 10
  də=mə=ʁə=vwaʁ=tu=tə=ɑ̃=ba 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/08/2005 11:57Khalil

joli poème,vrai!