Poeme : Lassitude

Lassitude

Il y a un moment ou vivre devient totalement insupportable
Vivre dans les ténèbres, se nourrir dans l’obscurité, ne jamais rêver
On perd toute sensation à la vie, tout devient lassitude, on devient faible
Et plus rien n’a de valeur c’est comme si la mort t’avait déjà condamné

Sans personne pour t’aimer, sans autre compagnon que de sois même
Une voix t’appelle, comme si tu avais une famille mais devant toi
Quand tu ouvres bien tes yeux il n’y a personne même pas un homme
Et tu ne trouves que des restes et des décombres sur ta voix

Croupir, s’enterrer dans une survie solitaire et dérisoire
Ou dans chaque impasse dans la quel tu tombes il y a un couloir
Une sorte d’échappatoire où tu t’endors en laissant derrière toi tes pas
En espérant que pour une fois une sorte de mort te gagnera

Vivre sur terre et se battre pour avoir un avenir semble très attrayant
Avec tous ces humains, tous si diffèrent avec tant de sentiments
Qui va de la joie, à la douleur, à la haine, à la jalousie jusqu’à la souffrance
Cela semble quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience

Mais une fois que tu réalises qu’il faudra indurer cela seule
Et qu’il n’y aura personne pour t’aider à supporter le poids
Tout ne deviendras que lassitude que tu aimerais t’endormir loin de cette voix
Et te réveiller dans un monde meilleur, un rêve comme il t’en semble

Pensant que la mort m’avais emporter et que j’étais déjà partis
Et que derrière moi il y avait une porte ou on avait achever mes pas
Je continuais de rêver dans un autre monde comme un autre vie
Mais les années passèrent, la vie continuer et le bruit me réveillas

Il devenait nécessaire de réapparaître, de me réveiller
Le monde avait quelque chose de nouveau, de nouveaux dieux
De jour comme de nuit dans cette nouvelle vie j’allais changer
J’allais devenir l’un d’entre eux, un nouveau dieu

J’ignore pourquoi peut être été ce mon repas ou mon réveil
Mais je me sentais mieux, mes sens étaient tellement en éveil
Que j’avais déjà trouvé mes instruments pour ma résurrection
J’avais déjà compris que je devais me battre pour que rien ne devienne illusion

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lassitude

  il=y=a=un=moment=ou=vi=vre=de=vient=to=ta=le=ment=in=sup=por=table 18
  vivre=dans=les=té=nè=bres=se=nour=rir=dans=lobs=cu=ri=té=ne=ja=mais=rê=ver 19
  on=perd=toute=sen=sa=tion=à=la=vie=tout=de=vient=las=si=tu=de=on=de=vient=faible 20
  et=plus=rien=na=de=va=leur=cest=comme=si=la=mort=ta=vait=dé=jà=con=dam=né 19

  sans=per=son=ne=pour=tai=mer=sans=au=tre=com=pa=gnon=que=de=sois=mê=me 18
  une=voix=tap=pel=le=com=me=si=tu=a=vais=u=ne=fa=mille=mais=de=vant=toi 19
  quand=tu=ouvres=bien=tes=y=eux=il=ny=a=per=son=ne=mê=me=pas=un=homme 18
  et=tu=ne=trou=ves=que=des=res=tes=et=des=dé=com=bres=sur=ta=voix 17

  crou=pir=sen=ter=rer=dans=u=ne=sur=vie=so=li=tai=re=et=dé=ri=soire 18
  ou=dans=cha=que=im=passe=dans=la=quel=tu=tom=bes=il=y=a=un=cou=loir 18
  une=sor=te=dé=chap=pa=toi=reoù=tu=ten=dors=en=lais=sant=der=riè=re=toi=tes=pas 20
  en=es=pé=rant=que=pour=une=fois=u=ne=sor=te=de=mort=te=ga=gne=ra 18

  vivre=sur=ter=reet=se=bat=tre=pour=a=voir=un=a=ve=nir=sem=ble=très=at=trayant 19
  a=vec=tous=ces=hu=mains=tous=si=dif=fè=rent=a=vec=tant=de=sen=ti=ments 18
  qui=va=de=la=joie=à=la=dou=leur=à=la=haine=à=la=ja=lou=sie=jus=quà=la=souf=france 22
  ce=la=sem=ble=quel=que=chose=de=nou=veau=u=ne=nou=vel=le=ex=pé=rience 18

  mais=une=fois=que=tu=ré=a=li=ses=quil=fau=dra=in=du=rer=ce=la=seule 18
  et=quil=ny=au=ra=per=son=ne=pour=tai=der=à=sup=por=ter=le=poids 17
  tout=ne=de=vien=dras=que=las=si=tude=que=tu=ai=me=rais=ten=dor=mir=loin=de=cet=te=voix 22
  et=te=ré=vei=ller=dans=un=mon=de=meilleur=un=rê=ve=com=me=il=ten=semble 18

  pen=sant=que=la=mort=ma=vais=em=por=ter=et=que=jé=tais=dé=jà=par=tis 18
  et=que=der=rière=moi=il=y=a=vait=u=ne=por=teou=on=a=vait=a=che=ver=mes=pas 21
  je=con=ti=nuais=de=rê=ver=dans=un=autre=mon=de=com=me=un=au=tre=vie 18
  mais=les=an=nées=pas=sè=rent=la=vie=con=ti=nuer=et=le=bruit=me=ré=veillas 18

  il=de=ve=nait=néces=sai=re=de=ré=ap=pa=raî=tre=de=me=ré=vei=ller 18
  le=mon=de=a=vait=quel=que=cho=se=de=nou=veau=de=nou=veaux=dieux 16
  de=jour=com=me=de=nuit=dans=cet=te=nou=vel=le=vie=jal=lais=chan=ger 17
  jal=lais=de=ve=nir=lun=den=tre=eux=un=nou=veau=dieu 13

  ji=gno=re=pour=quoi=peut=ê=tre=é=té=ce=mon=re=pas=ou=mon=ré=veil 18
  mais=je=me=sen=tais=mieux=mes=sens=é=taient=tel=le=ment=en=é=veil 16
  que=ja=vais=dé=jà=trou=vé=mes=ins=tru=ments=pour=ma=ré=sur=rec=ti=on 18
  ja=vais=dé=jà=com=pris=que=je=de=vais=me=bat=tre=pour=que=rien=ne=de=vienne=illu=sion 21
 • Phonétique : Lassitude

  il i a œ̃ mɔmɑ̃ u vivʁə dəvjɛ̃ tɔtaləmɑ̃ ɛ̃sypɔʁtablə
  vivʁə dɑ̃ lε tenεbʁə, sə nuʁʁiʁ dɑ̃ lɔpskyʁite, nə ʒamε ʁεve
  ɔ̃ pεʁ tutə sɑ̃sasjɔ̃ a la vi, tu dəvjɛ̃ lasitydə, ɔ̃ dəvjɛ̃ fεblə
  e plys ʁjɛ̃ na də valœʁ sε kɔmə si la mɔʁ tavε deʒa kɔ̃damne

  sɑ̃ pεʁsɔnə puʁ tεme, sɑ̃z- otʁə kɔ̃paɲɔ̃ kə də swa mεmə
  ynə vwa tapεllə, kɔmə si ty avεz- ynə famijə mε dəvɑ̃ twa
  kɑ̃ ty uvʁə- bjɛ̃ tεz- iøz- il ni a pεʁsɔnə mεmə pa œ̃n- ɔmə
  e ty nə tʁuvə kə dε ʁεstəz- e dε dekɔ̃bʁə- syʁ ta vwa

  kʁupiʁ, sɑ̃teʁe dɑ̃z- ynə syʁvi sɔlitεʁə e deʁizwaʁə
  u dɑ̃ ʃakə ɛ̃pasə dɑ̃ la kεl ty tɔ̃bəz- il i a œ̃ kulwaʁ
  ynə sɔʁtə deʃapatwaʁə u ty tɑ̃dɔʁz- ɑ̃ lεsɑ̃ dəʁjεʁə twa tε pa
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə puʁ ynə fwaz- ynə sɔʁtə də mɔʁ tə ɡaɲəʁa

  vivʁə syʁ teʁə e sə batʁə puʁ avwaʁ œ̃n- avəniʁ sɑ̃blə tʁεz- atʁεjɑ̃
  avεk tus sεz- ymɛ̃, tus si difεʁe avεk tɑ̃ də sɑ̃timɑ̃
  ki va də la ʒwa, a la dulœʁ, a la-εnə, a la ʒaluzi ʒyska la sufʁɑ̃sə
  səla sɑ̃blə kεlkə ʃozə də nuvo, ynə nuvεllə εkspeʁjɑ̃sə

  mεz- ynə fwa kə ty ʁealizə kil fodʁa ɛ̃dyʁe səla sələ
  e kil ni oʁa pεʁsɔnə puʁ tεde a sypɔʁte lə pwa
  tu nə dəvjɛ̃dʁa kə lasitydə kə ty εməʁε tɑ̃dɔʁmiʁ lwɛ̃ də sεtə vwa
  e tə ʁevεje dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də mεjœʁ, œ̃ ʁεvə kɔmə il tɑ̃ sɑ̃blə

  pɑ̃sɑ̃ kə la mɔʁ mavεz- ɑ̃pɔʁte e kə ʒetε deʒa paʁti
  e kə dəʁjεʁə mwa il i avε ynə pɔʁtə u ɔ̃n- avε aʃəve mε pa
  ʒə kɔ̃tinɥε də ʁεve dɑ̃z- œ̃n- otʁə mɔ̃də kɔmə œ̃n- otʁə vi
  mε lεz- ane pasεʁe, la vi kɔ̃tinɥe e lə bʁɥi mə ʁevεja

  il dəvənε nesesεʁə də ʁeapaʁεtʁə, də mə ʁevεje
  lə mɔ̃də avε kεlkə ʃozə də nuvo, də nuvo djø
  də ʒuʁ kɔmə də nɥi dɑ̃ sεtə nuvεllə vi ʒalε ʃɑ̃ʒe
  ʒalε dəvəniʁ lœ̃ dɑ̃tʁə ø, œ̃ nuvo djø

  ʒiɲɔʁə puʁkwa pø εtʁə ete sə mɔ̃ ʁəpaz- u mɔ̃ ʁevεj
  mε ʒə mə sɑ̃tε mjø, mε sɑ̃sz- etε tεllmɑ̃ ɑ̃n- evεj
  kə ʒavε deʒa tʁuve mεz- ɛ̃stʁymɑ̃ puʁ ma ʁezyʁεksjɔ̃
  ʒavε deʒa kɔ̃pʁi kə ʒə dəvε mə batʁə puʁ kə ʁjɛ̃ nə dəvjεnə ilyzjɔ̃
 • Syllabes Phonétique : Lassitude

  il=i=a=œ̃=mɔ=mɑ̃=u=vi=vʁə=də=vjɛ̃=tɔ=ta=lə=mɑ̃=ɛ̃=sy=pɔʁ=ta=blə 20
  vi=vʁə=dɑ̃=lε=te=nε=bʁə=sə=nuʁ=ʁiʁ=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=nə=ʒa=mε=ʁε=ve 20
  ɔ̃=pεʁ=tutə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=a=la=vi=tu=də=vjɛ̃=la=si=ty=də=ɔ̃=də=vjɛ̃=fεblə 20
  e=plys=ʁj=ɛ̃=na=də=va=lœʁ=sε=kɔ=mə=si=la=mɔʁ=ta=vε=de=ʒa=kɔ̃=dan 20

  sɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=puʁ=tε=me=sɑ̃=zo=tʁə=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=kə=də=swa=mε=mə 18
  ynə=vwa=ta=pεl=lə=kɔ=mə=si=ty=a=vε=zy=nə=fa=mi=jə=mε=də=vɑ̃=twa 20
  kɑ̃=ty=u=vʁə=bjɛ̃=tε=zi=ø=zil=ni=a=pεʁ=sɔ=nə=mε=mə=pa=œ̃=nɔ=mə 20
  e=ty=nə=tʁu=və=kə=dε=ʁεs=tə=ze=dε=de=kɔ̃=bʁə=syʁ=ta=vwa 17

  kʁu=piʁ=sɑ̃=te=ʁe=dɑ̃=zy=nə=syʁ=vi=sɔ=li=tε=ʁə=e=de=ʁi=zwa=ʁə 19
  u=dɑ̃=ʃa=kə=ɛ̃=pa=sə=dɑ̃=la=kεl=ty=tɔ̃=bə=zil=i=a=œ̃=ku=lwaʁ 19
  ynə=sɔʁ=tə=de=ʃa=pa=twa=ʁəu=ty=tɑ̃=dɔʁ=zɑ̃=lε=sɑ̃=də=ʁjε=ʁə=twa=tε=pa 20
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=kə=puʁ=y=nə=fwa=zy=nə=sɔʁ=tə=də=mɔʁ=tə=ɡa=ɲə=ʁa 19

  vivʁə=syʁ=teʁə=e=sə=ba=tʁə=puʁ=a=vwaʁ=œ̃=na=və=niʁ=sɑ̃=blə=tʁε=za=tʁε=jɑ̃ 20
  a=vεk=tus=sε=zy=mɛ̃=tus=si=di=fε=ʁe=a=vεk=tɑ̃=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 18
  ki=vadə=la=ʒwa=a=la=du=lœʁ=a=la-ε=nə=a=la=ʒa=lu=zi=ʒys=ka=la=su=fʁɑ̃sə 22
  sə=la=sɑ̃=blə=kεl=kə=ʃo=zə=də=nu=vo=y=nə=nu=vεl=lə=εk=spe=ʁjɑ̃=sə 20

  mε=zy=nə=fwa=kə=ty=ʁe=a=li=zə=kil=fo=dʁa=ɛ̃=dy=ʁe=sə=la=sə=lə 20
  e=kil=ni=o=ʁa=pεʁ=sɔ=nə=puʁ=tε=de=a=sy=pɔʁ=te=lə=pwa 17
  tunə=də=vjɛ̃=dʁa=kə=la=si=ty=də=kə=ty=ε=mə=ʁε=tɑ̃=dɔʁ=miʁ=lwɛ̃=də=sε=tə=vwa 22
  e=tə=ʁe=vε=je=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=mε=jœʁ=œ̃=ʁε=və=kɔ=mə=il=tɑ̃=sɑ̃=blə 20

  pɑ̃=sɑ̃=kə=la=mɔʁ=ma=vε=zɑ̃=pɔʁ=te=e=kə=ʒe=tε=de=ʒa=paʁ=ti 18
  e=kə=də=ʁjεʁə=mwa=il=i=a=vε=y=nə=pɔʁ=təu=ɔ̃=na=vε=a=ʃə=ve=mε=pa 21
  ʒə=kɔ̃=tin=ɥε=də=ʁε=ve=dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=mɔ̃=də=kɔ=mə=œ̃=no=tʁə=vi 19
  mε=lε=za=ne=pa=sε=ʁe=la=vi=kɔ̃=tin=ɥe=e=lə=bʁɥi=mə=ʁe=vε=ja 19

  il=də=və=nε=ne=se=sε=ʁə=də=ʁe=a=pa=ʁε=tʁə=də=mə=ʁe=vε=j=e 20
  lə=mɔ̃=də=a=vε=kεl=kə=ʃo=zə=də=nu=vo=də=nu=vo=dj=ø 17
  də=ʒuʁ=kɔ=mə=də=nɥi=dɑ̃=sε=tə=nu=vεl=lə=vi=ʒa=lε=ʃɑ̃=ʒe 17
  ʒa=lε=də=və=niʁ=lœ̃=dɑ̃=tʁə=ø=œ̃=nu=vo=dj=ø 14

  ʒi=ɲɔ=ʁə=puʁ=kwa=pø=ε=tʁə=e=te=sə=mɔ̃=ʁə=pa=zu=mɔ̃=ʁe=vεj 18
  mε=ʒə=mə=sɑ̃=tε=mj=ø=mε=sɑ̃s=ze=tε=tεl=lmɑ̃=ɑ̃=ne=vεj 16
  kə=ʒa=vε=de=ʒa=tʁu=ve=mε=zɛ̃s=tʁy=mɑ̃=puʁ=ma=ʁe=zy=ʁεk=sj=ɔ̃ 18
  ʒa=vε=de=ʒa=kɔ̃=pʁikə=ʒə=də=vε=mə=ba=tʁə=puʁ=kə=ʁjɛ̃=nə=də=vjε=nə=i=ly=zjɔ̃ 22

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/08/2005 00:00

L'écrit contient 400 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Painoir

Récompense

0
0
0