Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Or

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/08/2005 00:00

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Painoir

L’Or

Je ne sais pas quoi dire… Mais j’ai juste envie de t’écrire juste envie de te dire que je t’aime. Tu as su trouvé les mots pour m’aider… Tu a su comment m’aimer… Non tu s’est trouvé les mots pour m’aider, pour sécher mes larmes et me réconforter, tu sais m’offrir un peu de ta magie. Une lueur éblouissante mais ravissante, les larmes s’évaporent il ne reste que courage et fierté. Je crois qu’on s’est peut beaucoup parler ou plutôt il y avait beaucoup de blancs
Mais pour moi tu en connais plus que je n’en connais, c’est bizarre car je ne sais pas… . Je ne trouve pas les mots comment te dire tu fais partie de ma vie si tu savais comme tes messages me font plaisir, ils me redonnent toute confiance en moi. C’est comme si un ange, un magnifique ange veiller sur moi mais j’ai peur de te perdre, tu me manques déjà mais pourquoi je ne peux réaliser, non je ne veux pas que ce que tu me disses arrive… Non je ne le veux pas, non je ne me souviens plus du jour… Est-ce aujourd’hui ou demain ? ! Je ne sais pas… J’aimerais tant pouvoir faire quelque chose mais tu as déjà tout préparer… Comment te faire changer d’avis ? Comment je ferais moi pour savoir, comment je ferai pour en être sur… J’aimerais tant pouvoir te prendre la main et te dire que je suis là, je suis ton amie et plus jamais tu ne seras seule mais je ne peux pas, je ne peux pas, j’ai encore du mal à t’apercevoir…
 • Pieds Hyphénique: L’Or

  je=ne=sais=pas=quoi=di=re=mais=jai=jus=te=en=vie=de=té=cri=re=jus=te=en=vie=de=te=di=re=que=je=tai=me=tu=as=su=trou=vé=les=mots=pour=mai=der=tu=a=su=com=ment=mai=mer=non=tu=sest=trou=vé=les=mots=pour=mai=der=pour=sé=cher=mes=lar=mes=et=me=ré=con=for=ter=tu=sais=mof=frir=un=peu=de=ta=ma=gie=une=lueur=é=blou=is=san=te=mais=ra=vis=san=te=les=lar=mes=sé=va=po=rent=il=ne=res=te=que=cou=ra=ge=et=fier=té=je=crois=quon=sest=peut=beau=coup=par=ler=ou=plu=tôt=il=y=a=vait=beau=coup=de=blancs 128
  mais=pour=moi=tu=en=con=nais=plus=que=je=nen=con=nais=cest=bi=zar=re=car=je=ne=sais=pas=je=ne=trouve=pas=les=mots=com=ment=te=di=re=tu=fais=par=tie=de=ma=vie=si=tu=sa=vais=com=me=tes=mes=sa=ges=me=font=plai=sir=ils=me=re=don=nent=tou=te=con=fian=ceen=moi=cest=com=me=si=un=an=ge=un=ma=gni=fi=que=an=ge=veiller=sur=moi=mais=jai=peur=de=te=per=dre=tu=me=man=ques=dé=jà=mais=pour=quoi=je=ne=peux=ré=a=li=ser=non=je=ne=veux=pas=que=ce=que=tu=me=dis=ses=ar=ri=ve=non=je=ne=le=veux=pas=non=je=ne=me=sou=viens=plus=du=jour=est=ce=au=jourdhui=ou=de=main=je=ne=sais=pas=jai=me=rais=tant=pou=voir=fai=re=quel=que=cho=se=mais=tu=as=dé=jà=tout=pré=pa=rer=com=ment=te=fai=re=chan=ger=da=vis=com=ment=je=fe=rais=moi=pour=sa=voir=com=ment=je=fe=rai=pour=en=ê=tre=sur=jai=me=rais=tant=pou=voir=te=pren=dre=la=main=et=te=di=re=que=je=suis=là=je=suis=ton=a=mie=et=plus=ja=mais=tu=ne=se=ras=seu=le=mais=je=ne=peux=pas=je=ne=peux=pas=jai=en=co=re=du=mal=à=ta=per=ce=voir 249
 • Phonétique : L’Or

  ʒə nə sε pa kwa diʁə… mε ʒε ʒystə ɑ̃vi də tekʁiʁə ʒystə ɑ̃vi də tə diʁə kə ʒə tεmə. ty a sy tʁuve lε mo puʁ mεde… ty a sy kɔmɑ̃ mεme… nɔ̃ ty sε tʁuve lε mo puʁ mεde, puʁ seʃe mε laʁməz- e mə ʁekɔ̃fɔʁte, ty sε mɔfʁiʁ œ̃ pø də ta maʒi. ynə lɥœʁ ebluisɑ̃tə mε ʁavisɑ̃tə, lε laʁmə- sevapɔʁe il nə ʁεstə kə kuʁaʒə e fjεʁte. ʒə kʁwa kɔ̃ sε pø boku paʁle u plyto il i avε boku də blɑ̃
  mε puʁ mwa ty ɑ̃ kɔnε plys kə ʒə nɑ̃ kɔnε, sε bizaʁə kaʁ ʒə nə sε pa… ʒə nə tʁuvə pa lε mo kɔmɑ̃ tə diʁə ty fε paʁti də ma vi si ty savε kɔmə tε mesaʒə mə fɔ̃ plεziʁ, il mə ʁədɔne tutə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa. sε kɔmə si œ̃n- ɑ̃ʒə, œ̃ maɲifikə ɑ̃ʒə vεje syʁ mwa mε ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə, ty mə mɑ̃k deʒa mε puʁkwa ʒə nə pø ʁealize, nɔ̃ ʒə nə vø pa kə sə kə ty mə disəz- aʁivə… nɔ̃ ʒə nə lə vø pa, nɔ̃ ʒə nə mə suvjɛ̃ plys dy ʒuʁ… ε sə oʒuʁdɥi u dəmɛ̃ ? ! ʒə nə sε pa… ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ fεʁə kεlkə ʃozə mε ty a deʒa tu pʁepaʁe… kɔmɑ̃ tə fεʁə ʃɑ̃ʒe davi ? kɔmɑ̃ ʒə fəʁε mwa puʁ savwaʁ, kɔmɑ̃ ʒə fəʁε puʁ ɑ̃n- εtʁə syʁ… ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ tə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃ e tə diʁə kə ʒə sɥi la, ʒə sɥi tɔ̃n- ami e plys ʒamε ty nə səʁa sələ mε ʒə nə pø pa, ʒə nə pø pa, ʒε ɑ̃kɔʁə dy mal a tapεʁsəvwaʁ…
 • Pieds Phonétique : L’Or

  ʒə=nə=sε=pa=kwa=di=ʁə=mε=ʒε=ʒys=tə=ɑ̃=vi=də=te=kʁi=ʁə=ʒys=tə=ɑ̃=vi=də=tə=di=ʁə=kə=ʒə=tε=mə=ty=a=sy=tʁu=ve=lε=mo=puʁ=mε=de=ty=a=sy=kɔ=mɑ̃=mε=me=nɔ̃=ty=sε=tʁu=ve=lε=mo=puʁ=mε=de=puʁ=se=ʃe=mε=laʁ=mə=ze=mə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te=ty=sε=mɔ=fʁiʁ=œ̃=pø=də=ta=ma=ʒi=y=nə=lɥœ=ʁə=e=blu=i=sɑ̃=tə=mε=ʁa=vi=sɑ̃=tə=lε=laʁ=mə=se=va=pɔ=ʁe=il=nə=ʁεs=tə=kə=ku=ʁa=ʒə=e=fjεʁ=te=ʒə=kʁwa=kɔ̃=sε=pø=bo=ku=paʁ=le=u=ply=to=il=i=a=vε=bo=ku=də=blɑ̃ 130
  mε=puʁ=mwa=ty=ɑ̃=kɔ=nε=plys=kə=ʒə=nɑ̃=kɔ=nε=sε=bi=zaʁə=kaʁ=ʒə=nə=sε=pa=ʒə=nə=tʁu=və=pa=lε=mo=kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə=ty=fε=paʁ=ti=də=ma=vi=si=ty=sa=vε=kɔ=mə=tε=me=sa=ʒə=mə=fɔ̃=plε=ziʁ=il=mə=ʁə=dɔ=ne=tu=tə=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=mwa=sε=kɔ=mə=si=œ̃=nɑ̃=ʒə=œ̃=ma=ɲi=fi=kə=ɑ̃=ʒə=vε=je=syʁ=mwa=mε=ʒε=pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə=ty=mə=mɑ̃k=de=ʒa=mε=puʁ=kwa=ʒə=nə=pø=ʁe=a=li=ze=nɔ̃=ʒə=nə=vø=pa=kə=sə=kə=ty=mə=di=sə=za=ʁi=və=nɔ̃=ʒə=nə=lə=vø=pa=nɔ̃=ʒə=nə=mə=su=vjɛ̃=plys=dy=ʒuʁ=ε=sə=o=ʒuʁ=dɥi=u=də=mɛ̃=ʒə=nə=sε=pa=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=fε=ʁə=kεl=kə=ʃo=zə=mε=ty=a=de=ʒa=tu=pʁe=pa=ʁe=kɔ=mɑ̃=tə=fε=ʁə=ʃɑ̃=ʒe=da=vi=kɔ=mɑ̃=ʒə=fə=ʁε=mwa=puʁ=sa=vwaʁ=kɔ=mɑ̃=ʒə=fə=ʁε=puʁ=ɑ̃=nε=tʁə=syʁ=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=tə=pʁɑ̃=dʁə=la=mɛ̃=e=tə=di=ʁə=kə=ʒə=sɥi=la=ʒə=sɥi=tɔ̃=na=mi=e=plys=ʒa=mε=ty=nə=sə=ʁa=sə=lə=mε=ʒə=nə=pø=pa=ʒə=nə=pø=pa=ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=dy=mal=a=ta=pεʁ=sə=vwaʁ 250

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2006 13:25Dany132002

merci pour ton message que tu as ecrit sur un de mais poeme j’ais bien aimer et je trouve t’ais poeme trés beau a toi aussi bonne continuation.