Poème-France.com

Poeme : Pourtant…Pourtant…

Tu es la fille dont tout le monde se moque
Mais tu es aussi la fille que je remarque
Car oui, au fond de moi je t’aime vraiment
Je n’avouerais jamais ce sentiment
Pas même à moi
Ma réputation va être gâché
Si je suis avec toi
Et pourtant pour toi j’ai pleuré
Je souffre de cet amour
Je suis ligoté chaque jour
J’ai une blessure au cœur
De ne pouvoir te dire mon bonheur
Hier tu étais plus pale que d’habitude
J’y ai repensé toute la nuit
Aujourd’hui
Je ne t’ai pas vu
J’ai peur que tu ne sois plus
Ma crainte s’est confirmée
Tu t’es suicidé
Tu as quitté ce monde
On t’a retrouvé
Baignant dans ton sang
Les cheveux dans le vent
Tes veines tu les as vidé
Avec un sourire aux lèvres
C’est un mystère
Je ne comprends pas
Pourquoi tu n’es plus là ?
Pourquoi c’est cela que tu as choisi ?
Tu étais si jolie…
Ta pâleur faisait ton charme
Et tu nourrissais mes larmes
Tu étais un si rare oiseau
Pourquoi es tu parti tout là haut ?
Maintenant tu fais parti du passé
De mon attitude je suis dégoûté
J’aurais aimé te le dire de ma voix
Mais je ne pensais qu’à moi
Je voulais protéger ma réputation
Mais tout n’été qu’illusion
Moi ce que je voulais
C’est être à tes cotés
Je ne le serais plus jamais à présent
Tu me manques déjà… pourtant…
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε la fijə dɔ̃ tu lə mɔ̃də sə mɔkə
mε ty ε osi la fijə kə ʒə ʁəmaʁkə
kaʁ ui, o fɔ̃ də mwa ʒə tεmə vʁεmɑ̃
ʒə navuəʁε ʒamε sə sɑ̃timɑ̃
pa mεmə a mwa
ma ʁepytasjɔ̃ va εtʁə ɡaʃe
si ʒə sɥiz- avεk twa
e puʁtɑ̃ puʁ twa ʒε pləʁe
ʒə sufʁə də sεt amuʁ
ʒə sɥi liɡɔte ʃakə ʒuʁ
ʒε ynə blesyʁə o kœʁ
də nə puvwaʁ tə diʁə mɔ̃ bɔnœʁ
jεʁ ty etε plys palə kə dabitydə
ʒi ε ʁəpɑ̃se tutə la nɥi
oʒuʁdɥi
ʒə nə tε pa vy
ʒε pœʁ kə ty nə swa plys
ma kʁɛ̃tə sε kɔ̃fiʁme
ty tε sɥiside
ty a kite sə mɔ̃də
ɔ̃ ta ʁətʁuve
bεɲɑ̃ dɑ̃ tɔ̃ sɑ̃
lε ʃəvø dɑ̃ lə vɑ̃
tε vεnə ty lεz- a vide
avεk œ̃ suʁiʁə o lεvʁə
sεt- œ̃ mistεʁə
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
puʁkwa ty nε plys la ?
puʁkwa sε səla kə ty a ʃwazi ?
ty etε si ʒɔli…
ta palœʁ fəzε tɔ̃ ʃaʁmə
e ty nuʁʁisε mε laʁmə
ty etεz- œ̃ si ʁaʁə wazo
puʁkwa ε ty paʁti tu la-o ?
mɛ̃tənɑ̃ ty fε paʁti dy pase
də mɔ̃n- atitydə ʒə sɥi deɡute
ʒoʁεz- εme tə lə diʁə də ma vwa
mε ʒə nə pɑ̃sε ka mwa
ʒə vulε pʁɔteʒe ma ʁepytasjɔ̃
mε tu nete kilyzjɔ̃
mwa sə kə ʒə vulε
sεt- εtʁə a tε kɔte
ʒə nə lə səʁε plys ʒamεz- a pʁezɑ̃
ty mə mɑ̃k deʒa… puʁtɑ̃…