Poeme : Trop De Bonheur

Trop De Bonheur

Je nage dans l’océan, de merveilleuses couleurs me berce. Emporter par tous les songes, un sentiment de bien être me vient à l’esprit que se passe t-il ? J’arrive devant les flammes, une douce chaleur et je succombe dedans. Un étrange liquide et tout s ’efface, je tourne les pages et l’encre s’étale. Une illusion non cette fois je vis vraiment, quelle douce chanson et je coule dans l’océan. De millions d’images reviennent comme des souvenirs, de pas en pas une nouvelle porte s’ouvre à moi toujours une solution, un courage de s’aventurer dans chaque passage. Un visage pale, une main m’est tendus et je tombe dans l’océan. Derrière chaque fleurs, une nouvelle couleur, nouveau sentiment tout aussi magnifique mais ou est passer les décombres ? Ils sont derrière moi j’ai enfin tournés la page mais si j’ai toujours le poids sur mon dos, on m’aide à l’effacer. Serrer dans des bras mais quelle sensation énorme, quel amour magnifique, tout est si beau. On m’invite, je pars, je plonge dans de millions de couleurs mais rien ne s’arrête le temps passe trop vite, je suis bloqué dans un passage, rempli de songe, la souffrance s’étale, un visage pale, aucunes mains mais q u’est ce donc ? ! Je replonge mais je tombe dans une impasse, ou sont passer les couleurs où est passer le bonheur ? Et je coule, je pars, je me noie, je coule, je suis entraîné et je meurs… Trop de bonheur me rend parfois triste… .

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Trop De Bonheur

    je=na=ge=dans=lo=cé=an=de=mer=veilleu=ses=cou=leurs=me=berce=em=por=ter=par=tous=les=son=ges=un=sen=ti=ment=de=bien=ê=tre=me=vient=à=les=prit=que=se=pas=se=t=il=jar=ri=ve=de=vant=les=flam=mes=u=ne=dou=ce=cha=leur=et=je=suc=com=be=de=dans=un=é=tran=ge=li=qui=de=et=tout=sef=fa=ce=je=tour=ne=les=pa=ges=et=len=cre=sé=tale=une=illu=sion=non=cet=te=fois=je=vis=vrai=ment=quel=le=dou=ce=chan=son=et=je=cou=le=dans=lo=cé=an=de=mil=lions=di=ma=ges=re=vien=nent=com=me=des=sou=ve=nirs=de=pas=en=pas=u=ne=nou=vel=le=por=te=sou=vre=à=moi=tou=jours=u=ne=so=lu=tion=un=cou=ra=ge=de=sa=ven=tu=rer=dans=cha=que=pas=sage=un=vi=sa=ge=pa=le=u=ne=main=mest=ten=dus=et=je=tom=be=dans=lo=cé=an=der=riè=re=cha=que=fleurs=u=ne=nou=vel=le=cou=leur=nou=veau=sen=ti=ment=tout=aus=si=ma=gni=fi=que=mais=ou=est=pas=ser=les=dé=combres=ils=sont=der=riè=re=moi=jai=en=fin=tour=nés=la=pa=ge=mais=si=jai=tou=jours=le=poids=sur=mon=dos=on=mai=de=à=lef=fa=cer=ser=rer=dans=des=bras=mais=quel=le=sen=sa=ti=on=é=nor=me=quel=a=mour=ma=gni=fi=que=tout=est=si=beau=on=min=vi=te=je=pars=je=plon=ge=dans=de=mil=lions=de=cou=leurs=mais=rien=ne=sar=rê=te=le=temps=pas=se=trop=vi=te=je=suis=blo=qué=dans=un=pas=sa=ge=rem=pli=de=son=ge=la=souf=fran=ce=sé=ta=le=un=vi=sa=ge=pa=le=au=cu=nes=mains=mais=q=uest=ce=donc=je=re=plon=ge=mais=je=tom=be=dans=u=ne=im=pas=se=ou=sont=pas=ser=les=cou=leurs=où=est=pas=ser=le=bon=heur=et=je=cou=le=je=pars=je=me=noie=je=cou=le=je=suis=en=traî=né=et=je=meurs=trop=de=bon=heur=me=rend=par=fois=tris=te 395
  • Phonétique : Trop De Bonheur

    ʒə naʒə dɑ̃ lɔseɑ̃, də mεʁvεjøzə kulœʁ mə bεʁsə. ɑ̃pɔʁte paʁ tus lε sɔ̃ʒə, œ̃ sɑ̃timɑ̃ də bjɛ̃ εtʁə mə vjɛ̃ a lεspʁi kə sə pasə te il ? ʒaʁivə dəvɑ̃ lε flamə, ynə dusə ʃalœʁ e ʒə sykɔ̃bə dədɑ̃. œ̃n- etʁɑ̃ʒə likidə e tu sefasə, ʒə tuʁnə lε paʒəz- e lɑ̃kʁə setalə. ynə ilyzjɔ̃ nɔ̃ sεtə fwa ʒə vis vʁεmɑ̃, kεllə dusə ʃɑ̃sɔ̃ e ʒə kulə dɑ̃ lɔseɑ̃. də miljɔ̃ dimaʒə ʁəvjεne kɔmə dε suvəniʁ, də pa ɑ̃ pa ynə nuvεllə pɔʁtə suvʁə a mwa tuʒuʁz- ynə sɔlysjɔ̃, œ̃ kuʁaʒə də savɑ̃tyʁe dɑ̃ ʃakə pasaʒə. œ̃ vizaʒə palə, ynə mɛ̃ mε tɑ̃dysz- e ʒə tɔ̃bə dɑ̃ lɔseɑ̃. dəʁjεʁə ʃakə flœʁ, ynə nuvεllə kulœʁ, nuvo sɑ̃timɑ̃ tut- osi maɲifikə mεz- u ε pase lε dekɔ̃bʁə ? il sɔ̃ dəʁjεʁə mwa ʒε ɑ̃fɛ̃ tuʁne la paʒə mε si ʒε tuʒuʁ lə pwa syʁ mɔ̃ do, ɔ̃ mεdə a lefase. seʁe dɑ̃ dε bʁa mε kεllə sɑ̃sasjɔ̃ enɔʁmə, kεl amuʁ maɲifikə, tut- ε si bo. ɔ̃ mɛ̃vitə, ʒə paʁ, ʒə plɔ̃ʒə dɑ̃ də miljɔ̃ də kulœʁ mε ʁjɛ̃ nə saʁεtə lə tɑ̃ pasə tʁo vitə, ʒə sɥi blɔke dɑ̃z- œ̃ pasaʒə, ʁɑ̃pli də sɔ̃ʒə, la sufʁɑ̃sə setalə, œ̃ vizaʒə palə, okynə mɛ̃ mε ky yε sə dɔ̃k ? ! ʒə ʁəplɔ̃ʒə mε ʒə tɔ̃bə dɑ̃z- ynə ɛ̃pasə, u sɔ̃ pase lε kulœʁz- u ε pase lə bɔnœʁ ? e ʒə kulə, ʒə paʁ, ʒə mə nwa, ʒə kulə, ʒə sɥiz- ɑ̃tʁεne e ʒə mœʁ… tʁo də bɔnœʁ mə ʁɑ̃ paʁfwa tʁistə…
  • Syllabes Phonétique : Trop De Bonheur

    ʒə=na=ʒə=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=də=mεʁ=vε=jø=zə=ku=lœʁ=mə=bεʁ=sə=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=tus=lε=sɔ̃=ʒə=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=bjɛ̃=ε=tʁə=mə=vjɛ̃=a=lεs=pʁi=kə=sə=pa=sə=te=il=ʒa=ʁi=və=də=vɑ̃=lε=fla=mə=y=nə=du=sə=ʃa=lœʁ=e=ʒə=sy=kɔ̃=bə=də=dɑ̃=œ̃=ne=tʁɑ̃=ʒə=li=ki=də=e=tu=se=fa=sə=ʒə=tuʁ=nə=lε=pa=ʒə=ze=lɑ̃=kʁə=se=ta=lə=y=nə=i=ly=zjɔ̃=nɔ̃=sε=tə=fwa=ʒə=vis=vʁε=mɑ̃=kεl=lə=du=sə=ʃɑ̃=sɔ̃=e=ʒə=ku=lə=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=də=mi=ljɔ̃=di=ma=ʒə=ʁə=vjε=ne=kɔ=mə=dε=su=və=niʁ=də=pa=ɑ̃=pa=y=nə=nu=vεl=lə=pɔʁ=tə=su=vʁə=a=mwa=tu=ʒuʁ=zy=nə=sɔ=ly=sjɔ̃=œ̃=ku=ʁa=ʒə=də=sa=vɑ̃=ty=ʁe=dɑ̃=ʃa=kə=pa=sa=ʒə=œ̃=vi=za=ʒə=pa=lə=y=nə=mɛ̃=mε=tɑ̃=dys=ze=ʒə=tɔ̃=bə=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=də=ʁjε=ʁə=ʃa=kə=flœʁ=y=nə=nu=vεl=lə=ku=lœʁ=nu=vo=sɑ̃=ti=mɑ̃=tu=to=si=ma=ɲi=fi=kə=mε=zu=ε=pa=se=lε=de=kɔ̃bʁə=il=sɔ̃=də=ʁjε=ʁə=mwa=ʒε=ɑ̃=fɛ̃=tuʁ=ne=la=pa=ʒə=mε=si=ʒε=tu=ʒuʁ=lə=pwa=syʁ=mɔ̃=do=ɔ̃=mε=də=a=le=fa=se=se=ʁe=dɑ̃=dε=bʁa=mε=kεl=lə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=e=nɔʁ=mə=kεl=a=muʁ=ma=ɲi=fi=kə=tu=tε=si=bo=ɔ̃=mɛ̃=vi=tə=ʒə=paʁ=ʒə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=də=mi=ljɔ̃=də=ku=lœʁ=mε=ʁjɛ̃=nə=sa=ʁε=tə=lə=tɑ̃=pa=sə=tʁo=vi=tə=ʒə=sɥi=blɔ=ke=dɑ̃=zœ̃=pa=sa=ʒə=ʁɑ̃=pli=də=sɔ̃=ʒə=la=su=fʁɑ̃=sə=se=ta=lə=œ̃=vi=za=ʒə=pa=lə=o=ky=nə=mɛ̃=mε=ky=y=ε=sə=dɔ̃k=ʒə=ʁə=plɔ̃=ʒə=mε=ʒə=tɔ̃=bə=dɑ̃=zy=nə=ɛ̃=pa=sə=u=sɔ̃=pa=se=lε=ku=lœʁ=zu=ε=pa=se=lə=bɔ=nœʁ=e=ʒə=ku=lə=ʒə=paʁ=ʒə=mə=nwa=ʒə=ku=lə=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁε=ne=e=ʒə=mœʁ=tʁo=də=bɔ=nœʁ=mə=ʁɑ̃=paʁ=fwa=tʁis=tə 401

PostScriptum

le n’importe quoi devient quoi

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/08/2005 00:00

L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Painoir

Récompense

0
0
0