Poème-France.com

Poeme : Plein De ChosePlein De Chose

J’ai pleins de chose à faire
Pleins de chose à penser
Mais je n’ai pas envie de bouger
J’aimerais rester à terre

Toujours les mêmes couleurs
Je sui toujours les même pas
Mon présent devient noirceur
Mon avenir il n’y en aura pas

J’ai une vie
Mais je ne vis pas
Je suis là
Mais je n’en ai pas envie

C’est à moi d’agir
Mais je ne peux pas choisir
Je perds mon temps
Je suis dans l’oubli du néant

Ma vie est remplie d’ennuis
Toujours la même chanson
Les pensées sorte du lit
Et je tourne en rond

J’existe
Mais je suis morte
Je vis
Mais je ne suis

Tu ne peux me voir
Mais je suis parmi les vivants
Je suis comme le vent
Mais tu peux m’apercevoir

J’ai plein de chose à découvrir
Plein de chose loin de se néant
Mais je ne dois pas me mentir
Je ne resterais pas longtemps
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε plɛ̃ də ʃozə a fεʁə
plɛ̃ də ʃozə a pɑ̃se
mε ʒə nε pa ɑ̃vi də buʒe
ʒεməʁε ʁεste a teʁə

tuʒuʁ lε mεmə kulœʁ
ʒə sɥi tuʒuʁ lε mεmə pa
mɔ̃ pʁezɑ̃ dəvjɛ̃ nwaʁsœʁ
mɔ̃n- avəniʁ il ni ɑ̃n- oʁa pa

ʒε ynə vi
mε ʒə nə vis pa
ʒə sɥi la
mε ʒə nɑ̃n- ε pa ɑ̃vi

sεt- a mwa daʒiʁ
mε ʒə nə pø pa ʃwaziʁ
ʒə pεʁd mɔ̃ tɑ̃
ʒə sɥi dɑ̃ lubli dy neɑ̃

ma vi ε ʁɑ̃pli dɑ̃nɥi
tuʒuʁ la mεmə ʃɑ̃sɔ̃
lε pɑ̃se sɔʁtə dy li
e ʒə tuʁnə ɑ̃ ʁɔ̃

ʒεɡzistə
mε ʒə sɥi mɔʁtə
ʒə vis
mε ʒə nə sɥi

ty nə pø mə vwaʁ
mε ʒə sɥi paʁmi lε vivɑ̃
ʒə sɥi kɔmə lə vɑ̃
mε ty pø mapεʁsəvwaʁ

ʒε plɛ̃ də ʃozə a dekuvʁiʁ
plɛ̃ də ʃozə lwɛ̃ də sə neɑ̃
mε ʒə nə dwa pa mə mɑ̃tiʁ
ʒə nə ʁεstəʁε pa lɔ̃tɑ̃